Postanowieniem z dnia 11.01.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ogłosił upadłość spółki z o.o. w trybie przygotowanej likwidacji, zatwierdzając jednocześnie warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego, którego opis i oszacowanie z dnia 12.10.2016 r. sporządzone zostało przez biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych w osobie Marcina Kubiczka.  

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, tj. składnika majątkowego objętego wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w postępowaniu o ogłoszenie upadłości w trybie pre-pack, sporządzone zostały na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2016 r.

Warto przypomnieć, iż w myśl art. 56a ust. 3 PU “do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych”.

W treści sporządzonego w dniu 12.10.2016 r. opisu i oszacowania składnika majątku objętego wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, biegły Marcin Kubiczek przedstawił m.in. specyfikację warunków wyceny (wraz z przyjętymi założeniami), opis przedsiębiorstwa i jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz wycenę przedsiębiorstwa spółki wraz z opisem aktywów. Zawarł również informację w zakresie obciążeń rzeczowych na majątku dłużnika wchodzącym w skład przedsiębiorstwa, a to w związku z brzmieniem art. 319 ust. 4 PU.

Pre-pack, istniejący w polskim porządku prawnym od dnia 01.01.2016 r., oferuje alternatywę dla postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie prawa restrukturyzacyjnego, stanowiąc efektywną formę restrukturyzacji i recyklingu aktywów dłużnego podmiotu. Przygotowana likwidacja – mimo formalnych ram postępowania upadłościowego – pozostaje procedurą de facto szybszą od postępowań restrukturyzacyjnych, co również nie pozostaje bez znaczenia dla interesariuszy postępowania upadłościowego.

Warto zaznaczyć przy tym, iż obsługę prawną przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) w niniejszej sprawie zapewniła Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (www.tatara.com.pl).

Czytaj notkę w PDF: