Uprzejmie informujemy, że z dniem 15.11.2019 r. Kancelaria zmienia swój logotyp oraz markę na Kubiczek Michalak Sokół. Przywołanie nazwisk wspólników w nazwie Kancelarii uwypukla jej dynamiczny rozwój w ostatnich latach, przejawiający się m.in. wielością realizowanych projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także wewnętrznym zróżnicowaniem struktury Kancelarii w ramach odrębnych obszarów działalności koordynowanych przez poszczególnych wspólników.

Warto przypomnieć, że działalność Kancelarii zapoczątkowana została w 2010 r. przez założyciela Marcina Kubiczka, który w ramach posiadanej licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wówczas licencji syndyka) oraz uprawnień biegłego z zakresu m.in. badania niewypłacalności i wyceny przedsiębiorstw dla celów upadłości rozpoczął w Gliwicach niewielką działalność przy wsparciu jednego asystenta. Dzięki wysokim kompetencjom oraz ponadstandardowej staranności i zaangażowaniu Marcina Kubiczka skala prowadzonej działalności systematycznie się powiększała, skutkując również powiększeniem zespołu oraz liczby prowadzonych spraw. W 2012 r. do zespołu dołączył m.in. Jakub Michalak, a w 2013 r. Bartosz Sokół, co pozwoliło na dalszą dynamizację prowadzonej działalności. Wobec istniejącego zapotrzebowania oraz wizji rozwoju Kancelarii realizowanej przez jej założyciela w 2015 r. Kancelaria zmieniła gliwicką siedzibę na znacznie większą, a na przełomie 2017 i 2018 roku przeniosła się do obecnej siedziby w Katowicach. W międzyczasie Marcin Kubiczek przy wydatnym wsparciu zespołu sporządził ponad 200 opinii prywatnych i sądowych w zakresie m.in. niewypłacalności, odpowiedzialności menedżerów oraz wartości przedsiębiorstw, uczestnicząc również w charaktrze organu postępowania w ok. 60 sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Równolegle rozwijała się również działalność doradcza o komercyjnym charakterze, w szczególności z udziałem Jakuba Michalaka i Bartosza Sokoła. Zrealizowano jak dotąd wiele projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych (w tym pre-pack), często o wielomilionowej wartości i wysokim stopniu skomplikowania. Jakub Michalak koordynuje obecnie pion działalności komercyjnej w zakresie wycen przedsiębiorstw i opinii ekonomicznych, nadzorując zespół i prowadząc doradztwo o charakterze ekonomiczno-zarządczym. Zarządza również częścią postępowań, w których KMS pełni funkcję organu postępowania. Bartosz Sokół koordynuje i nadzoruje z kolei procesy doradcze w Kancelarii na etapie sporządzania oraz składania wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych (w tym pre-pack), reprezentując Klientów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzi również projekty związane z badaniem niewypłacalności oraz doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie obowiązków i ryzk związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Wspólnicy Kancelarii posiadają licencje doradcy restrukturyzacyjnego, co umożliwia Kancelarii KMS pełnienie funkcji organu w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy czym dzięki obecnej strukturze osobowej blisko kilkudziesięcioosobowego zespołu, możliwościom logistycznym, nabytemu doświadczeniu i ekonomiczno-prawnym kompetencjom zagregowanym w Kancelarii, KMS dedykowana jest przede wszystkim postępowaniom o wysokiej skali trudności, toczącym się wobec spółek o rozległej skali działalności. Jednocześnie KMS pozycjonuje się w roli Kancelarii butikowej, dedykowanej zagadnieniom związanym z niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością.

Kancelaria aktywnie wspiera również rozwój branży restrukturyzacyjno-upadłościowej, prowadząc wykłady na uczelniach wyższych, szkolenia dla menedżerów i przedsiębiorców, a także publikując w branżowych czasopismach.

Wyrażamy przekonanie, że beneficjentami dalszego rozwoju Kancelarii będą przede wszystkim dotychczasowi oraz przyszli Klienci Kancelarii, a jakość i kompleksowość świadczonych usług w dalszym ciągu służyć będą menedżerom i przedsiębiorcom w trudnych okresach finansowych kryzysów. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie.

Czytaj notkę w PDF: