Z satysfakcją informujemy, iż postanowieniem z dnia 02.12.2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie Sądu upadłościowego, tj. Sądu Rejonowego, w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki z o.o. s.k., zatwierdzającego warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie art. 56a PU (przygotowana likwidacja). Tym samym kolejny pre-pack z udziałem biegłego Marcina Kubiczka uznać należy za prawomocnie zatwierdzony.

W treści uzasadnienia przywołanego orzeczenia wskazano, iż “w ocenie Sądu Okręgowego za chybione należy uznać zarzuty zażalenia, dotyczące ustalenia wartości zbywczej przedsiębiorstwa określonej na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego Marcina Kubiczka”. Sąd odwoławczy przedstawił przy tym argumentację przemawiającą za słusznością stanowiska biegłego Marcina Kubiczka, który – pozostając osobą wpisaną na listę biegłych sądowych – sporządził opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w myśl art. 56a ust. 3 PU. Sąd zaznaczył również w konkluzji, iż “w ocenie Sądu Okręgowego opis i oszacowanie przedstawione w niniejszej sprawie są metodologicznie poprawne, dlatego też jedynie polemiczne zarzuty skarżącego nie mogą podważyć ustaleń na tej wycenie opartych”.

Sąd Okręgowy podzielił zatem ustalenia przedmiotowego opisu i oszacowania, co pozwoliło ostatecznie na uprawomocnienie się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie art. 56a PU. Warto zaznaczyć przy tym, iż obsługę prawną przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) zapewniła Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (www.tatara.com.pl).

Pre-pack, istniejący w polskim porządku prawnym od dnia 01.01.2016 r., wydaje się gwarantować skuteczną i wieloobszarową optymalizację w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych, umożliwia bowiem zminimalizowanie kosztów postępowania upadłościowego, a tym samym zwiększa szansę na maksymalizację zaspokojenia wierzycieli upadłego podmiotu. Pozostaje również wartą rozważenia propozycją dla zainteresowanych inwestorów. Przygotowana likwidacja – mimo formalnych ram postępowania upadłościowego – pozostaje procedurą de facto szybszą od postępowań restrukturyzacyjnych, co również nie pozostaje bez znaczenia dla zainteresowanych stron.

Czytaj notkę w PDF: