Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe (tzn. prowadzone wobec osoby fizycznej), w którym funkcję syndyka pełnił dor. restr. Marcin Kubiczek, a które zakończyło się umorzeniem zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Począwszy od 01.01.2015 r. wzrosła liczba wniosków o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzonych wobec nich postępowań upadłościowych. Taki stan rzeczy pozostaje konsekwencją zmian prawnych oraz szerszego niż wcześniej dostępu do możliwości oddłużenia.

W realiach niniejszej sprawy syndyk w całości spieniężył majątek upadłego, w tym nieruchomość, której nie udawało się sprzedać wcześniej przez wiele lat w toku egzekucji komorniczych. To kolejny powód, by twierdzić, że egzekucja uniwersalna jest często skuteczniejsza niż egzekucje singularne, bowiem oferuje narzędzia i instrumenty, które wspomagają optymalizację procesu zbywania majątku dłużnika. W realiach niniejszej sprawy zrealizowano postulat art. 2 ust. 2 PU, stanowiący, iż „postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu”. W sprawie sporządzono oddzielny plan podziału dla wierzyciela zabezpieczonego oraz ostateczny plan podziału, w którym uczestniczyli wszyscy wierzyciele.

Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe umożliwia również swoisty recykling aktywów, które zaczynają być operowane z korzyścią dla otoczenia gospodarczego i fiskalnego. Co więcej, upadły konsument przywrócony został do „życia cywilnego”, a w związku z tym, iż jego problemy rozpoczęły się już w 1997 roku od tzw. Wielkiej Powodzi, taki stan rzeczy uznać należy za pożądany.

Warto podkreślić, iż umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty nie jest standardowym rozwiązaniem, gdyż ustawodawca wskazuje szczególne warunki, które
umożliwiają tak radykalne oddłużenie upadłego. W myśl art. 49116 PU, „Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli”. Wśród przykładów owej „osobistej sytuacji upadłego” wskazać można ciężką chorobę lub też samotne wychowywanie dzieci przez matkę w obliczu nagłej śmierć męża. Nie bez znaczenia pozostaje również wiek upadłego konsumenta, tym bardziej, że podeszły wiek wydaje się wchodzić w zakres owej „osobistej sytuacji upadłego”, której uwzględnienie nakazał ustawodawca. Sąd upadłościowy każdorazowo winien ocenić sytuację upadłego, przy czym uprawdopodobnienie przez niego braku istnienia potencjału dochodowego umożliwiającego regularną spłatę zobowiązań powinno być wystarczającą przesłanką do umorzenia tych zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Nie ulega wątpliwości, iż konsumenckie postępowanie upadłościowe w obecnie istniejącym kształcie oferuje atrakcyjnej mechanizmy oddłużenia, realizując w praktyce tzw. politykę drugiej szansy. Nie dziwi zatem popularność tej instytucji, tym bardziej mając na uwadze, że prognozuje się tendencję wzrostową liczby upadłości konsumenckich w przyszłości.

Czytaj w PDF: