Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.03.2018 r. wierzyciele przyjęli układ w przyspieszonym postępowaniu układowym (układ częściowy) prowadzonym wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, którą reprezentował pełnomocnik w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka.

Dłużnik z branży gastronomicznej

Dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w branży gastronomicznej. Od wielu lat buduje swoją markę, rozpoznawalną już na rynku lokalnym. Problemy z utrzymaniem płynności finansowej wynikały z okoliczności w części niezależnych od samego dużnika, w tym z lawinowego wzrostu kosztów kredytu frankowego, choroby oraz niepowodzenia poprzedniego biznesu. Zadłużenie nie tylko uniemożliwiało dalszy rozwój prowadzonego biznesu, ale przede wszystkim groziło całkowitym zaprzepaszczeniem kilkuletniej pracy. Wobec dłużnika prowadzone były liczne postępowania egzekucyjne, a nieruchomość stanowiąca kluczowy składnik przedsiębiorstwa miała zostać sprzedana przez komornika w celu zaspokojenia zabezpieczonego wierzyciela. Widmo zakończenia działalności budowanej przez dłużnika od podstaw, skłoniło go do poszukiwania rozwiązań prawnych pozwalających na spłacenie wierzycieli w realnym okresie i dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa. Dopiero nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 01.01.2016 r., dała instrumenty prawne umożliwiające taką restrukturyzację. Dłużnik, reprezentowany przez dor. restr. Marcina Kubiczka, przy wsparciu wewnętrznych ekspertów Kancelarii, złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w ramach układu częściowego, a Sąd restrukturyzacyjny postępowanie to otworzył. W dniu 07.03.2018 r. zawarto układ z wierzycielami w ramach procedury układu częściowego.

Korzyści dłużnika wynikające z faktu zawarcia układu

Największą korzyścią dla dłużnika wynikającą z zawartego układu jest niewątpliwie umożliwienie dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych. W okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, a więc od dnia 20.01.2017 r. dłużnik trzykrotnie zwiększył swoje obroty, ponieważ mógł w pełni zaangażować się w prowadzenie biznesu i skoncentrować na generowaniu dodatnich przepływów pieniężnych. Wzrost przychodów nie umknął uwadze nadzorcy sądowemu oraz Sędziemu-komisarzowi, którzy na zgromadzeniu wierzycieli podkreślili tę okoliczność jako bardzo dobry sygnał dla wszystkich uczestników postępowania restrukturyzacyjnego. Odsunięcie widma egzekucji z nieruchomości, wznowienie przyjaznych relacji z wierzycielami, regulowanie bieżących zobowiązań dało asumpt do energicznych działań po stronie dłużnika, co w efekcie pozwoliło na sfomułowanie korzystnych prognoz finansowych na następne lata prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejna korzyść to wznowienie przyjaznych relacji biznesowych umożliwiających zawieranie nowych umów. Wierzyciele w okresie przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego z powodu wzrastających zaległości po stronie dłużnika utracili do niego zaufanie. Dostawcy, kontrahenci, sprzedawcy mieli bardzo negatywne nastawienie i nie wierzyli w odzyskanie jakichkolwiek wierzytelności. Tymczasem liczne rozmowy prowadzone przez dłużnika oraz ekspertów Kancelarii KUBICZEK MARCIN, regulowanie bieżących zobowiązań oraz perspektywa spłaty starych zobowiązań w ramach propozycji układowych sprawiły, że wierzyciele na nowo zaufali dłużnikowi, czego efektem są nowe umowy, terminowe dostawy, sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzyścią po stronie dłużnika jest również częściowa redukcja zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Propozycje układowe przewidują częściową redukcję zobowiązań w niektórych grupach interesu. Przyjęcie tych propozycji skutkuje zmniejszeniem globalnego zadłużenia przedsiębiorcy. Układ przewiduje również rozłożenie płatności na raty, które będą spłacane przez dłużnika w okresie od 5 do 15 lat, zależnie od kategorii interesu. Pełnomocnik profesjonalny dłużnika konstruując propozycje układowe uwzględnił możliwości ekonomiczne przedsiębiorcy. Istotą przedmiotowego postępowania jest bowiem nie tylko samo zawarcie układu, ale jego pełna realizacja poprzez terminowe spłacanie rat układowych. Toteż propozycje układowe mają walor realności i – pomimo częściowej redukcji zobowiązań – zyskały poparcie ze strony większości wierzycieli.

Zawarty z wierzycielami układ przyniósł istotne korzyści nie tylko po stronie dłużnika, ale również wierzycieli, o czym będę miał przyjemności napisać w kolejnym wpisie w dziale Aktualności na stronie www.kubiczekm.com. Zapraszam do lektury już teraz.

Czytaj notkę w PDF: