Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Doroty Krzyżok (PESEL: 64030900121), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 24.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ogłosił upadłość Doroty Krzyżok (PESEL: 64030900121), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadła”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości, w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 170/17.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Doroty Krzyżok (PESEL: 64030900121), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 170/17, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

Prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 390/47 o powierzchni 0,1535 ha, położonej w Bełsznicy. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1W/00006500/8. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 31 200,00 PLN.

Syndyk masy upadłości wskazuje, iż w skład masy upadłości Doroty Krzyżok (PESEL: 64030900121) wchodzi udział 11/31 prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Jednocześnie pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości są̨:

  • Małgorzata Krzyżok w 7/32 części;
  • Karolina Krzyżok w 7/32 części;
  • Mariusz Krzyżok w 7/32 części.

Sprzedaż całej nieruchomości następuje na podstawie zgody współwłaścicieli na sprzedaż, wyrażonej porozumieniu z syndykiem masy upadłości z dnia 16.06.2021 r. Nadto wyżej wskazani współwłaściciele udzielili syndykowi masy upadłości pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do sprzedaży ich udziałów w prawie własności nieruchomości.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 24.09.2021 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości oraz opis i oszacowanie składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości (kliknij, aby pobrać):

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.