Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu [KRS: 0000023958, NIP: 7120157618, REGON: 430046288]

Postanowieniem z dnia 12.07.2023 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 234/20, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowił:

 1. ogłosić upadłość dłużnika Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 49/10, 60-842 Poznań, numer KRS 0000410775;
 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego-komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Rafała Baranka oraz zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Justyny Ptak;
 5. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka, nr licencji 244;
 6. oddalić wniosek wierzyciela Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczą część przedsiębiorstwa dłużnika;
 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
 8. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego;
 9. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania pozostawić referendarzowi sądowemu.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: XII GUp 5/23.

Osobnym wpisem poinformujemy o ukazaniu się obwieszczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk Masy Upadłości Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu [KRS:0000410775,] uprzejmie informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 lipca 2023 roku - MSiG 145/2023 (6796), poz. 37126 została opublikowana następująca informacja o ogłoszeniu upadłości Spółki:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12.07.2023 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 234/20 ogłosił upadłość dłużnika Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu [KRS:0000410775, NIP: 7811877203, REGON: 302041583]. W niniejszym orzeczeniu Sąd postanawia:

 1. ogłosić upadłość dłużnika Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 49/10, 60-842 Poznań, numer KRS 0000410775;
 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego-komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Rafała Baranka oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Justyny Ptak;
 5. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka, nr licencji 244;
 6. oddalić wniosek wierzyciela Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczą część przedsiębiorstwa dłużnika;
 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
 8. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego;
 9. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania pozostawić referendarzowi sądowemu.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego-komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w  postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz - Sędzia Rafał Baranek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 5/23. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów.

Nadmienia się, że niniejsze postępowanie prowadzone jest wg przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2016 r. do dnia 23.03.2020 r. [tj. według przepisów, zgodnie z którym wierzytelność zgłasza się na ręce Sędziego-komisarza].

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczną wersję obwieszczenia (kliknij tutaj, aby ściągnąć).

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia skan postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.