Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika NORES sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Śląskim [KRS: 0000296180, NIP: 7511676699, REGON: 160009244]

Postanowieniem z dnia 09.03.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 26/20, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość dłużnika NORES sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Śląskim [KRS: 0000296180, NIP: 7511676699, REGON: 160009244]. Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej, a syndyka w osobie spółki KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ sp. z o.o.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: V GUp 55/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000296180]

 SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W GORZOWIE ŚLĄSKIM
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Nores sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 55/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

 1. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002462/3, wraz z udziałem 1/3
  w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9 (kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy);
 2. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002461/6, wraz z udziałem 1/3
  w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9 (kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy);
 3. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00003903/4, wraz z udziałem 1/3
  w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9 (kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy);
 4. pozostałe aktywa:
 5. wartości niematerialne i prawne;
 6. środki trwałe ruchome;
 7. pozostałe wyposażenie.

za cenę nie niższą niż: 601 434,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 27.12.2021 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcza to kwota wynikająca z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r.;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 25.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Nores sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 55/20– NIE OTWIERAĆ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 60 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 78 8436 0003 0000 0026 8330 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić (różnica do 5% ceny wywoławczej), syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41- 506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000296180]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W GORZOWIE ŚLĄSKIM
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

Syndyk masy upadłości Nores sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 55/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości położonej w Wołczynie dla której Sąd Wieczystoksięgowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077802/2 oraz OP1U/00060934/4:

za cenę nie niższą niż: 500 000,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. konkurs ofert odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie pisemnego konkursu ofert z dnia 13.01.2022 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 11.03.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Nores sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 55/20– NIE OTWIERAĆ”;
 4. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 50 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 78 8436 0003 0000 0026 8330 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 5. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 12.15;
 6. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą do 5% ceny wywoławczej, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41- 506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 7. oferta wybrana przez komisję konkursową przedstawiona zostanie Sędziemu- komisarzowi postępowania upadłościowego w ciągu 3 dni od daty wyboru oferty;
 8. Sędzia- komisarz działając na podstawie art. 152 Pr. Up. ust. 1 może nakazać Syndykowi masy upadłości unieważnienie (odwołanie konkursu ofert) w terminie 7 dni od daty przekazania oferty;
 9. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 10. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 11. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego konkursu ofert, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza (kliknij, aby ściągnąć):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia odpis postanowienia (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.