W I 2016 r. Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, reprezentowanej w toku postępowania o ogłoszenie upadłości przez dor. restr. Marcina Kubiczka.

Przedmiotowe postępowanie o ogłoszenie upadłości cechowało się stosunkowo wysokim poziomem skomplikowania, co wymagało z kolei aktywnego zaangażowania procesowego pełnomocnika dłużnika, tj. dor. restr. Marcina Kubiczka.

W toku przedmiotowego postępowania o ogłoszenie upadłości pełnomocnik dłużnika wykazał przed Sądem m.in., iż w zaistniałym w sprawie stanie faktycznym brak jest materializacji negatywnej przesłanki ogłoszenia upadłości, o której w art. 13 ust. 2 PU, tj. stanowiącej, iż Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Pomimo, iż jedynym rzeczowym składnikiem majątku dłużnika była zabezpieczona hipoteką nieruchomość lokalowa, dor. restr. Marcin Kubiczek podkreślił, iż dłużnik pozyskał środki, które – w razie ogłoszenia jego upadłości – umożliwią nie tylko pokrycie kosztów postępowania, ale i częściowe zaspokojenie wierzycieli, co wykazano wypisem notarialnym „Protokołu przyjęcia na przechowanie”, z  którego wynikało, iż na rzecz dłużnika przekazano warunkową darowiznę celową, dochodzącą do skutku w momencie ogłoszenia jego upadłości.

Nadto, w ramach przedstawionego Sądowi upadłościowemu stanowiska pełnomocnika dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, wskazano m.in. przewidywaną wysokość kosztów postępowania upadłościowego, przewidywaną wysokość płynnych środków w masie upadłości oraz antycypację wysokości zaspokojenia wierzycieli niezabezpieczonych. W konkluzji dor. restr. Marcin Kubiczek zaznaczył, iż w postępowaniu upadłościowym zostanie spłacony wierzyciel rzeczowy, a także częściowo spłaceni zostaną wierzyciele niezabezpieczeni wg kategorii zaspokojenia, o których w art. 342 PU. Z kolei mając na względzie fakt, iż nie zachodzą przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości dłużnika, a poczyniona predykcja pozwala wywodzić, iż osiągnięte zostaną wszystkie cele postępowania upadłościowego, pełnomocnik dłużnika podtrzymał wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

Sąd upadłościowy uwzględnił argumentację dor. restr. Marcina Kubiczka i ogłosił upadłość dłużnika, zgodnie z żądaniem wyrażonym we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czytaj notkę w PDF: