Uprzejmie informujemy, iż w V 2018 r. Sąd upadłościowy ogłosił upadłość dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię MARCIN KUBICZEK oraz zatwierdził warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika (tzw. prepack). Według wiedzy Kancelarii, to pierwszy procedowany prepack przed tym konkretnym Sądem upadłościowym.  

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło działalność polegającą na wynajmie budynku biurowego w celach komercyjnych, a splot różnych zdarzeń doprowadził do niewypłacalności spółki.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK zaangażowała się jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w pozyskanie poparcia wierzycieli większościowych, dzięki czemu wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży poparty został przez konsorcjum banków. Do wniosku załączono zatem wymagany prawem opis i oszacowanie składników majątku objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a także pisma zawierające poparcie ze strony wierzycieli, którzy uznali, że przygotowana likwidacja w niniejszej sprawie uprawdopodabnia wyższy stopień ich zaspokojenia niż w ramach alternatywnych scenariuszy egzekucyjnych.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w wariancie prepack, Sąd upadłościowy powołał tymczasowego nadzorcę sądowego, którego zadaniem była weryfikacja sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnej spółki, a także opisu i oszacowania składników majątkowych objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Tymczasowy nadzorca sądowy przychylił się do wniosku dłużnika, uznając, że ostatecznie pozostaje on zgodny z zasadą maksymalizacji zaspokajania wierzycieli i ich interesem.

Warto dodać, że przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze dwa lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Przedmiotowa sprawa potwierdza atrakcyjność przygotowanej likwidacji dla wszystkich zainteresowanych stron postępowania upadłościowego. Konsorcjum banków dostrzegło ekonomiczną korzyść w realizacji pre-packu (interes wierzycielski), a organy postępowania upadłościowego doszły do wniosku, iż będzie to najbardziej efektywna likwidacja majątku upadłego. W całym procesie istotną rolę odegrał również inwestor, gotowy zainwestować środki w zakup nieruchomości na warunkach wskazanych w opisie i oszacowaniu, mając na względzie pewność transakcji i sprzedaż majątku ze skutkiem egzekucyjnym.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: