Uprzejmie informujemy, że w X 2018 r. Sąd upadłościowy ogłosił upadłość dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię Kubiczek i Wspólnicy oraz zatwierdził warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika (tzw. prepack) o wartości przekraczającej 20 mln PLN. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy doradzała w procesie przygotowania transakcji dla celów weryfikacji przez organy postępowania upadłościowego.

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło działalność budowlaną, a splot różnych zdarzeń doprowadził do niewypłacalności spółki. Realia niniejszej sprawy dobrze wpisują się w obecną sytuacją na rynku usług budowlanych, zmagającym się z wielowymiarowym kryzysem. Jak pokazuje opisywana sprawa, prepack pozostaje dostępnym i atrakcyjnym rozwiązaniem również dla podmiotów z branży budowlanej.

Dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w wariancie prepack już po złożeniu klasycznego wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednego z wierzycieli osobistych dłużnej spółki, co wpłynęło de facto na konieczność połączenia obu postępowań do wspólnego rozpoznania.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w wariancie prepack, Sąd upadłościowy powołał tymczasowego nadzorcę sądowego, którego zadaniem była weryfikacja sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnej spółki, a także opisu i oszacowania składników majątkowych objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Tymczasowy nadzorca sądowy przychylił się do wniosku dłużnika, uznając, że ostatecznie pozostaje on zgodny z zasadą maksymalizacji zaspokajania wierzycieli i ich interesem.

Warto dodać, że przygotowana likwidacja (prepack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze dwa lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Przedmiotowa sprawa potwierdza atrakcyjność przygotowanej likwidacji dla wszystkich zainteresowanych stron postępowania upadłościowego, zarówno wierzycieli, którzy mogą liczyć na maksymalizację zaspokojenia, jak i dłużnika. W całym procesie istotną rolę odegrał również inwestor, gotowy zainwestować środki w zakup składników majątku stanowiących istotną część przedsiębiorstwa dłużnika na warunkach wskazanych w opisie i oszacowaniu, mając na względzie pewność transakcji i sprzedaż majątku ze skutkiem egzekucyjnym.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: