Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: 51091002293), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; oraz Renaty Olszewskiej (PESEL: 49033102602), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 Postanowieniem z dnia 22.01.2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: 51091002293), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stańca [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1193]. Następnie, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 07.01.2021 r., na podstawie art. 4912 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 1 Prawa Upadłościowego, wyznaczył zastępcę syndyka masy upadłości, w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 14/20.

Postanowieniem z dnia 22.01.2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Renaty Olszewskiej (PESEL: 49033102602), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadła”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stańca [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1193]. Następnie, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 07.01.2021 r., na podstawie art. 4912 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 1 Prawa Upadłościowego, wyznaczył zastępcę syndyka masy upadłości, w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 13/20.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Zastępca syndyka masy upadłości: dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: 51091002293), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 14/20; oraz dłużnika w osobie Renaty Olszewskiej (PESEL: 49033102602) będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzony, przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze V GUp 13/20.

zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynosząca 80% wartości dla wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 266 592,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.02.2022 r. o godz. 12:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

UWAGA: PRZETARG UNIEWAŻNIONO

Zastępca syndyka masy upadłości: dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: 51091002293), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 14/20; oraz dłużnika w osobie Renaty Olszewskiej (PESEL: 49033102602) będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzony, przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze V GUp 13/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynosząca 80% wartości dla wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 266 592,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 13.01.2022 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

Zastępca syndyka masy upadłości: dłużnika w osobie Zbigniewa Olszewskiego (PESEL: 51091002293), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 14/20; oraz dłużnika w osobie Renaty Olszewskiej (PESEL: 49033102602) będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzony, przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze V GUp 13/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222 oraz 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1O/00032459/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży tj. 333 240,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 14:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.