W dniu 16.06.2017 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, przed Sądem Okręgowym na skutek apelacji uczestników postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego.

W realiach niniejszej sprawy biegły sądowy Marcin Kubiczek powołany został na okoliczność ustalenia wysokości roszczenia przysługującego uczestnikowi postępowania w stosunku do spółki jawnej w związku z jego wystąpieniem z tej spółki, obliczonego zgodnie z wymogami, jakie stawia art. 65 KSH oraz ustalenie rzeczywistego zysku osiągniętego przez przedmiotową spółkę jawną w okresie od wystąpienia uczestnika postępowania ze spółki jawnej do dnia ustania wspólności majątkowej małżeńskiej między nim a wnioskodawczynią, ze wskazaniem jaka część tego zysku podlegałaby wypłacie uczestnikowi, gdyby ze spółki nie wystąpił.

W treści sporządzonej opinii sądowej biegły dokonał zatem wyceny udziału uczestnika postępowania na dzień wystąpienia ze spółki jawnej, po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji spółki i przy uwzględnieniu dyspozycji art. 65 KSH, ustalił wartości tego udziału przy uwzględnieniu ewentualnych zaliczek na poczet zysków, a także wskazał, czy pobrane przy wystąpieniu przez uczestnika postępowania ze spółki jawnej środki stanowiły adekwatne rozliczenie przysługującego uczestnikowi udziału w spółce. Warto podkreślić, że w myśl art. 65 ust. 1 KSH, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Wycena udziału kapitałowego spółki jawnej została przeprowadzana w procedurze metody skorygowanych aktywów netto [ang. Adjusted Net Asset Method], należącej do rodziny metod majątkowych, oddającej najpełniej wartość zbywczą poszczególnych składników majątku oraz dyspozycję art. 65 KSH, a tym samym zalecenie Sądu orzekającego wyrażone w tezie dowodowej skierowanej do biegłego sądowego.

Wycena udziału kapitałowego spółki jawnej nie należy do łatwych, cechując się dużym stopniem skomplikowania na tle analogicznych wycen w stosunku do innych podmiotów.
W szczególności warto wskazać w tym kontekście tezę wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 05.03.2009 r. (sygn. akt III CSK 290/08), który słusznie wskazał, iż udział kapitałowy ustępującego wspólnika spółki jawnej może mieć wartość ujemną także wtedy, gdy majątek zbywczy spółki, określony w sposób wskazany w art. 65 § 1 KSH, ma wartość dodatnią, jeżeli suma pobranych przez wspólnika, za zgodą pozostałych wspólników, zaliczek na poczet udziału w zyskach przewyższa wartość udziału kapitałowego tego wspólnika.

Należy spodziewać się, że sporządzona opinia sądowa okaże się przydatna procesowo, zawierając ustalenia adekwatne do stanu faktycznego w sprawie i mocno osadzone w obowiązujących przepisach prawnych.

Czytaj w PDF: