W I.2016 r. ekspert Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię ekspercką w sprawie z art. 116 Ordynacji Podatkowej, w kontekście decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach przedmiotowej opinii ekspert przedstawił metodykę badania materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności [art. 11 ust. 1 puin], z uwzględnieniem stanowiska doktryny oraz judykatury, na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego obowiązującego do dnia 31.12.2015 r. Celem teoretycznych rozważań w zakresie poprawnego modelu badania przesłanki płynnościowej było ustalenie, czy czynności organu podatkowego, zmierzające do wydania decyzji o przeniesieniu na osoby trzecie odpowiedzialności za zaległości podatkowe ciążące na spółce, zgodne były z poprawną metodyką badania przesłanki płynnościowej.

Ekspert Marcin Kubiczek przeanalizował sentencję oraz uzasadnienie przedmiotowej decyzji pod kątem czynności dokonanych przez organ podatkowy oraz zbadał na jakiej podstawie organ podatkowy określił wskazany przez siebie dzień materializacji przesłanki płynnościowej w dłużnej spółce. Następnie, biorąc pod uwagę wskazaną na wstępie właściwą metodykę badania przesłanki płynnościowej, ekspert opisał szereg uchybień organu podatkowego, świadczących o możliwości błędnego ustalenia dnia materializacji przesłanki płynnościowej w dłużnej spółce.

W ocenie biegłego, organ podatkowy nie poczynił ustaleń w zakresie momentu, w którym przeważająca część zobowiązań spółki była nieopłacona, a samo zestawienie nieopłaconych w terminie zobowiązań nie może posłużyć za wystarczającą podstawę do wskazywania dnia materializacji przesłanki płynnościowej. Ekspert powołał się przy tym na aktualną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, a także stanowisko doktryny, podkreślając konieczność wykazania przez organ podatkowy trwałości stanu nieopłaconych zobowiązań. W opinii podkreślono również, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego zaniechał poczynienia jakichkolwiek ustaleń w zakresie morfologii zobowiązań, a poprzez to przyjął błędną optykę interpretacyjną, abstrahującą od rzeczywistej sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnej spółki. Ekspert ocenił także, czy zebrany w sprawie materiał dowodowy rzeczywiście umożliwiał określenie dziennej daty powstania niewypłacalności, wskazując jednocześnie szereg przesłanek, które nie potwierdzają takiej możliwości.

Zauważyć należy, iż prawidłowość ustaleń organu podatkowego w przedmiotowym zakresie jest warunkiem koniecznym rzetelnej oceny, czy w danym stanie faktycznym ziściła się negatywna przesłanka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki w kontekście art. 116 § 1 p. 1a Ordynacji Podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015 r.

Przedmiotowa opinia ekspercka załączona została przez pełnomocnika profesjonalnego do odwołania strony od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, złożonego za pośrednictwem organu podatkowego do Dyrektora Izby Skarbowej.

Czytaj notkę w PDF: