W II.2016 r. ekspert Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię ekspercką w sprawie z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych, na okoliczność ustalenia właściwego czasu w myśl art. 299 KSH na wykonanie obowiązku, o którym w art. 21 puin (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.), w szczególności przez (1) ustalenie w jakiej dacie spółka sp. z o.o. popadła w stan trwałej niewypłacalności, (2) ustalenia w jakim stopniu wierzytelność powoda zostałaby zaspokojona w toku egzekucji uniwersalnej, wszczętej we właściwym czasie w myśl art. 299 KSH, w szczególności mając na względzie historyczny stan aktywów i pasywów, ustanowione zabezpieczenia na majątku, a także przewidywane koszty postępowania upadłościowego.

Przedmiotowa opinia ekspercka obejmowała swoim zakresem również ustosunkowanie się do opinii sądowej sporządzonej w sprawie na analogiczną okoliczność przez biegłego sądowego. Ekspert Marcin Kubiczek zarysował właściwą metodykę badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 1 puin w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.), co pozwoliło na wskazanie szeregu uchybień w metodyce przyjętej przez biegłego sądowego, a także na enumeratywne przedstawienie tych obszarów, które zdecydowanie wymagają sporządzenia przez biegłego sądowego opinii uzupełniającej.

Z kolei badając płynnościową przesłankę niewypłacalności w zastanym stanie faktycznym (w kontekście ewentualnej ekskulpacji pozwanych z art. 299 KSH), biegły prywatny dokonał analizy: (1) struktury czasowej [opóźnienia w spłacie zobowiązań] zastanej na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki w zakresie jej nieopłaconych zobowiązań pieniężnych, (2) zrealizowanych zapłat/spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań przez dłużną spółkę, w podziale na poszczególne miesiące zawierające się w okresie istotnym dla sprawy, (3) wystawionych przeciwko dłużnej spółce nakazów zapłaty przed dniem wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości, (4) singularnych postępowań egzekucyjnych, które umorzono ze względu na bezskuteczność egzekucji, spowodowaną brakiem majątku, (5) zawartych umów kredytowych na potwierdzenie lub zaprzeczenie zdolności kredytowej i obsługi wierzytelności finansowych w terminach ich wymagalności w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, (6) zabezpieczeń ustanowionych przymusowo na nieruchomościach dłużnej spółki w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz (7) zdarzeń determinujących perspektywę dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, pomimo trudności w zakresie terminowej obsługi zobowiązań pieniężnych- w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Syntetyczne i wszechstronne uwzględnienie przywołanych powyżej ustaleń umożliwiło biegłemu prywatnemu wskazanie momentu materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności. Jednocześnie ekspert podkreślił, iż należy rozróżnić obiektywną datę powstania niewypłacalności od momentu powzięcia przez zarządzających wiedzy o materializacji stanu niewypłacalności [przy założeniu starannego prowadzenia spraw spółki]. W związku z powyższym, w treści opinii wskazano w jakim okresie zarząd dłużnej spółki -przy uwzględnieniu jej rozmiarów oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej- mógł powziąć i potwierdzić informację o materializacji stanu niewypłacalności, biorąc pod uwagę konieczność poczynienia inwentaryzacji rozpoczętych spraw, szeroko rozumianego audytu ekonomiczno-finansowej sytuacji spółki, sporządzenia bilansu oraz skonsultowania zaistniałej sytuacji ekonomiczno-finansowej z pełnomocnikiem profesjonalnym.

W ramach przedmiotowej opinii eksperckiej, biegły Marcin Kubiczek ustosunkował się również do ewentualnej szkody wierzyciela, wynikającej z hipotetycznego opóźnienia w złożeniu wniosku o upadłość dłużnej spółki, przedstawiając argumentację potwierdzającą tezę, iż gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki złożony został w okresie 2-3 miesięcy poprzedzających faktyczny moment złożenia wniosku, to stopień zaspokojenia powoda byłby identyczny, jak w faktycznie przeprowadzanej egzekucji uniwersalnej.

Przedmiotowa ekspertyza przedstawiona została wraz z pismem procesowym przez pełnomocnika profesjonalnego Sądowi rozpoznającemu sprawę.

Czytaj notkę w PDF: