W X.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek wydał na piśmie obszerną opinię ekspercką w sprawie o odszkodowanie z tytułu bezprawnych działań wspólnika.

Przedmiotowa opinia została zamówiona przez okoliczność ustalenia metodologii kwantyfikacji [ewentualnej] szkody Zamawiającego, spowodowanej działaniem Wspólnika, polegającym na nabyciu od Zamawiającego opinię akcji w spółce z o.o. S.K.A. przy wykorzystaniu pełnomocnictwa ustanowionego w ramach Umowy wspólników przez Zamawiającego na rzecz Wspólnika, a to w celu zabezpieczenia klauzuli „drag along”.

Ustalenia te zostały poczynione przy uwzględnieniu całokształtu ekonomiczno-prawnej interpretacji przywołanej Umowy wspólników oraz zdarzeń faktycznych związanych z przeniesieniem własności przedmiotowych akcji.

W ramach opinii ekspert dokonał obszernego omówienia Umowy Wspólników, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu jej ekwiwalentności, opisując szereg regulacji, które wskutek ekonomiczno-zarządczej interpretacji uznać należało za przejaw niesymetrycznego sformułowania praw i obowiązków wspólników.

W dalszej części opinii biegły prywatny zarysował tło towarzyszące zawarciu kluczowej umowy sprzedaży, formułując wnioski w zakresie jej ewentualnej bezprawności w świetle istotnych w tym kontekście zapisów umowy wspólników, a także okoliczności faktycznych.

Przechodząc do głównej części opinii eksperckiej, biegły prywatny przedstawił właściwą metodologię kwantyfikowania szkody poniesionej przez Zamawiającego, wskazując właściwy dla sprawy model wyceny akcji spółki z o.o. S.K.A. Stanowisko w tym zakresie zostało obszernie uzasadnione, między innymi poprzez odwołanie się eksperta do
właściwych dla sprawy norm prawnych, linii orzeczniczych, tez stawianych przez doktrynę oraz wybranych teorii ekonomicznych.

Ponadto, ekspert dokonał ekonomicznej oceny zachowania Wspólnika w kontekście typizacji przestępstwa nadużycia zaufania, spenalizowanego w art. 296 § 1 KK:

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,

W ocenie eksperta w przedmiotowej sprawie zaistniał stan faktyczny nakazujący rozważyć potencjalną możliwość wypełnienia przez Wspólnika znamion czynu zabronionego, o którym powyżej, a to w świetle okoliczności i skutków dokonanej przez niego czynności zbycia akcji.

Przedmiotowa opinia ekspercka stanowić będzie załącznik do pozwu w sprawie o odszkodowanie, stanowiąc niewątpliwe wzmocnienie pozycji procesowej powoda.

 Czytaj notkę w PDF: