Uprzejmie informujemy, że biegły Marcin Kubiczek sporządził opinię ekspercką na okoliczność ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej dwóch powiązanych ze sobą spółek prawa handlowego. Opinia przygotowana została na zlecenie jednego ze wspólników badanych spółek, który zlecił jej wykonanie po powzięciu wątpliwości w zakresie prawidłowości w zarządzaniu przepływami pieniężnymi.

W treści opinii biegły prywatny przedstawił rozbudowane analizy sytuacji ekonomiczo-finansowej przedmiotowych spółek, w szczególności – analizy przychodów, poniesionych kosztów oraz wyników finansowych. Opiniujący zaprezentował również strukturę majątku i źródła jego finansowania dla poszczególnych podmiotów oraz przeprowadził analizę transakcji poszczególnych operacji na rachunkach bankowych badanych spółek.  Badaniu przez biegłego podlegała również zawarta przez wspólników umowa handlowa, istotna z punktu widzenia prowadzonej przez jedną z badanych spółek działalności gospodarczej oraz sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie powyższych analiz, umożliwiło biegłemu sformułowanie konkluzji w zakresie wygenerowanych przez spółki przychodów, poniesionych przez nie kosztów, uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej, a także w zakresie wpłat zrealizowanych na podwyższenie kapitału spółek. Ekspert ustalił, że zasadniczego wyjaśnienia wymagają okoliczności, w których wykonane zostały przelewy pieniężne z rachunku bankowego badanej spółki na prywatne konto jednego ze wspólników.

Wykonane przez eksperta obliczenia oraz sformułowane na ich podstawie konkluzje, wyraźnie ułatwią wspólnikowi [zlecającemu przygotowanie opinii] wystąpienie do biznesowego partnera z żądaniem złożenia przez niego stosownych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów uzasadniających dokonanie przez niego wypłat w/w środków. Natomiast w dalszej perspektywie, tj. w razie niewyjaśnienia przez wspólnika podstaw dokonania wypłat środków, przedmiotowa opinia doprowadzi najpewniej do podjęcia działań procesowych zmierzających do udzielenia odpowiedzi na pytania:

  • Jaka była wysokość środków bezprawnie wypłaconych przez wspólnika?
  • Czy dokonanie przez wspólnika wypłat środków odbyło się ze szkodą dla spółki?

Warto dodać, iż ustalenia niniejszej opinii eksperckiej uwzględniały specyfikę działalności gospodarczych prowadzonych przez badane spółki oraz ich otoczenia gospodarczego, a także przeprowadzonego w jednej ze spółek (w trakcie kilkuletniego okresu podlegającego badaniu) przekształcenia z podmiotu prawa cywilnego w podmiot prawa handlowego.

Konkluzje i wnioski wynikające z analogicznych opinii eksperckich mogą stanowić cenne źródło informacji dla wszystkich wspólników, zarówno zawierających umowę spółki na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa handlowego, a doświadczenie opiniującego Marcina Kubiczka pozwala stwierdzić, że w wielu sytuacjach dopiero transparentna i jednoznaczna opinia biegłego jest w stanie stworzyć przestrzeń do dialogu pomiędzy skonfliktowanymi wspólnikami podmiotu prawa handlowego.

Czytaj notkę w PDF: