W XII.2015 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię ekspercką w sprawie o podział majątku wspólnego, dotyczącą metodyki ustalenia pożytków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od dnia ustania wspólności majątkowej.

W ramach sporządzonej opinii ekspert Marcin Kubiczek ustosunkował się do opinii sądowej złożonej przed sądem na wcześniejszym etapie postępowania. Treść poczynionych ustaleń związana była z tymi obszarami opinii sądowej, które wymagały w ocenie eksperta znaczącej rewizji lub uzupełnienia.

Po pierwsze, ekspert wskazał na wstępie, iż oparcie opinii sądowej w sprawie o informacje i wartości ujawnione w deklaracjach PIT 36-L uznać należy za dalece niewystarczające. W ocenie biegłego prywatnego, deklaracje podatkowe -względnie inne dokumenty o charakterze podatkowym- winny być traktowane w toku procedowania opinii na wskazaną przez Sąd okoliczność wyłącznie pomocniczo, co rzecz jasna nie świadczy o ich bezużyteczności, a wskazuje jedynie na konieczność umiejscowienia w szerszym kontekście rzeczywistości ekonomiczno-finansowej przedmiotowego przedsiębiorstwa.

W dalszej części wskazano następnie, że instrumentem faktycznym pozwalającym na uchwycenie wewnętrznej dynamiki finansowej prowadzonej działalności gospodarczej, a poprzez to umożliwiającym wymierną kwantyfikację wartości istotnych dla sprawy pożytków, jest analiza przepływów pieniężnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zogniskowana na istotnym dla sprawy okresie.

Po drugie, biegły prywatny przyznał słuszność metodologii przyjętej przez biegłego sądowego w tej części, w której uwzględnił on koszty świadczonej przez wnioskodawcę pracy w oparciu o zatrudnienie jednej osoby. Należy przypomnieć, iż dochód podatkowy osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczej nie uwzględnia kosztów świadczonej przez nią pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też nie obrazuje faktycznego przysporzenia majątkowego. Biegły prywatny podkreślił natomiast, iż uzasadnienia wymaga przyjęta przez biegłego sądowego wysokość płacy na poziomie jednokrotności średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych latach.

W ocenie eksperta, nie ulega wątpliwości, iż w niektórych sytuacjach wysokość tej płacy kształtować mogłaby się na znacząco wyższym lub niższym poziomie, a to ze względu na rodzaj i specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość osiąganego obrotu gospodarczego oraz wymagania w zakresie specjalistycznej wiedzy zarządczej.

Po trzecie, ekspert wskazał na konieczność przesłuchania wnioskodawcy oraz podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe wnioskodawcy, w celu ustalenia, czy w relewantnym dla sprawy okresie toczyły się względem wnioskodawcy postępowania podatkowe, a także czy wydane zostały w związku z nimi przez organ podatkowy jakiekolwiek decyzje podatkowe w zakresie podatku dochodowego, a także ustalenia ewentualnego występowania jednorazowych zdarzeń gospodarczych, które mogły mieć wpływ na wynik finansowy prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ocenie biegłego prywatnego, niezależnie od dokumentacji zebranej w sprawie, istnieją inne metody pomiaru pożytków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w postępowaniu działowym byłych małżonków. Wśród nich wskazać można m.in. obiektywny przyrost majątku oraz zdolność do regulowania innych zobowiązań, np. kredytów, alimentów lub leasingów.

Powyższe ustalenia uzupełnione zostały również o inne konkluzje, istotne dla meritum zawisłej sprawy, co pozwala mieć nadzieję, że Sąd orzekający w sprawie dopuści dowód z uzupełniającej opinii biegłego sądowego, na okoliczności wskazane przez eksperta.

Czytaj notkę w PDF: