W dniu 26.01.2017 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną w sprawie o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH, toczonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 

Opinia ta została zamówiona przez pozwanego członka zarządu spółki z o.o., na okoliczność ustalenia właściwego czasu w myśl art. 299 KSH na wykonanie obowiązku, o którym w art. 21 PU, tj. przez ustalenie w jakiej dacie dłużna sp. z o.o. popadła w stan trwałej niewypłacalności, rozumianej w ten sposób, iż przez dłuższy czas nie wykonywała przeważającej części zobowiązań, bez istniejących perspektyw zmiany takiego stanu rzeczy (w myśl art. 11 ust. 1 PU w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.).

W treści sporządzonej opinii biegły prywatny przedstawił na wstępie wybrane elementy toczącego się postępowania o zapłatę, a także scharakteryzował postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnej spółki z o.o. oraz postępowanie upadłościowe. W dalszej części zaprezentowano opis przedsiębiorstwa dłużnej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jej wyników finansowych w latach poprzedzających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kluczową część opinii stanowiło jednak przedstawienie ustaleń w zakresie badania momentu materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności w myśl art. 11 ust. 1 PU, poprzedzone prezentacją metodyki badania niewypłacalności. Biegły prywatny dokonał holistycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowo-zarządczej dłużnej spółki, uwzględniając komponenty istotne dla stwierdzenia trwałości stanu niewykonywania wymagalnych zobowiązań. Sporządził m.in. strukturę terminową nieopłaconych zobowiązań wraz z podziałem na poszczególne okresy oraz strukturę spłat dokonywanych przez dłużną spółkę w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględnił również inne okoliczności faktyczno-prawne, które miały niewątpliwie wpływ na czasookres materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności, w szczególności zbadał perspektywy odwrócenia istniejącej sytuacji ekonomiczno-finansowej w istotnym dla sprawy okresie.

W treści przedmiotowej opinii prywatnej zawarto również obszerne ustosunkowanie się biegłego prywatnego do sporządzonych dotychczas w sprawie opinii sądowych. Ekspert odniósł się przy tym do metodyki przyjętej przez biegłego sądowego oraz poprawności dokonanych przez niego ocen o charakterze ekonomiczno-finansowym, wskazując iż są one dotknięte dyskwalifikującymi je błędami metodycznymi.

W konkluzjach sporządzonej opinii prywatnej wskazano precyzyjnie kiedy badana spółka popadła w stan trwałej niezdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań pieniężnych, a także określono czy gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony wcześniej, wierzyciel (powód w postępowaniu o zapłatę) mógłby uzyskać zaspokojenie w wyższym stopniu niż obecnie, w szczególności mając na uwadze strukturę nagromadzonego majątku i ustanowione na nim zabezpieczenia.

Należy spodziewać się, iż przedmiotowa opinia prywatna okaże się być istotnym elementem materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, a także stworzy poprawny kontekst ekonomiczno-finansowy dla rozstrzygnięcia orzeczniczego.

Czytaj notkę w PDF: