W dniu 15.11.2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię prywatną w zakresie prawdopodobnych implikacji wprowadzenia w życie zasad wynikających z projektu ustawodawczego „Apteka dla farmaceuty” na rynku aptecznym.

W toku procedowania przedmiotowej opinii biegły prywatny przyjął założenia wynikające przede wszystkim z dokumentu z dnia 20.10.2016 r. stanowiącego projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne [Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.]. Przyjęto, że począwszy od 2017 r. wprowadzona zostanie nowa regulacja, która  pozwalałaby na prowadzenie wyłącznie takich aptek, w które należałyby do farmaceuty, tj. do osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w rozumieniu art. 2b ustawy o izbach aptekarskich. Celem wprowadzenia proponowanego rozwiązania, koniecznym byłaby nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, ale również innych ustaw, jak np. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

W treści opinii prywatnej przedstawiono możliwe implikacje ekonomiczne i prawne ewentualnej regulacji nazywanej „Apteka dla farmaceuty”. Biegły prywatny omówił potencjalne zmiany w obszarze kontroli dawcy kapitału nad majątkiem [apteki], ewentualne warunki wykupu/sprzedaży aptek wskutek wejścia w życie nowej regulacji oraz ich koszty, a także zmiany w zakresie osiąganych korzyści dotychczasowych właścicieli aptek oraz ich konkurencyjności.

Omówiono również prawdopodobieństwo zmaterializowania się ekonomiczno-zarządczego ryzyka polegającego na konieczności likwidacji aptek w razie niepowodzenia procesu przeobrażenia rynku aptecznego w Polsce. Biegły prywatny omówił również kwestię oszacowania wartości spodziewanej szkody sieci aptecznych wynikających z hipotetycznych zmian w obszarze normatywnej regulacji rynku aptecznego, przedstawiając właściwą kwantyfikację.

Oprócz powyższego ekspert zaprezentował również szerokie ustalenia w zakresie konsekwencji proponowanych zmian legislacyjnych dla konsumentów oraz wskazał prawdopodobnych beneficjentów proponowanych zmian.

Mając na względzie powyższe, sporządzona opinia prywatna może zostać uznana za kompleksową antycypację skutków proponowanego przeobrażenia rynku aptecznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. Z tego też względu stała się jedną z merytorycznych podstaw oceny przedmiotowej propozycji legislacyjnej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, stanowiąc fragment stanowiska przedłożonego przez ZPP Marszałkowi Sejmu.

Czytaj notkę w PDF: