W III.2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię sądową w sprawie z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.

Tym razem Sąd orzekający w sprawie powołał biegłego sądowego na okoliczność ustalenia właściwej daty do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast w przypadku, gdyby data ta była wcześniejsza niż data złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to na okoliczność ustalenia, czy między tymi datami doszło do uszczuplenia majątku spółki umożliwiającego zaspokojenie wierzyciela (powoda) oraz, czy w dacie nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego dłużna spółka posiadała majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności powoda.

Opinię sporządzono wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31.12.2015 r., stąd też zastosowanie znalazło brzmienie art. 11 puin sprzed nowelizacji dokonanej na mocy prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15.05.2015 r.

Biegły sądowy, w celu sformułowania ostatecznych wniosków, dokonał analizy akt sprawy głównej, a także akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnej spółki z o.o., uwzględniając jednocześnie okoliczności postępowania zabezpieczającego w toku postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz konkluzje zawarte w sprawozdaniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

W konkluzjach generalnych opinii sądowej wskazano określone momenty czasowe, w których badana spółka najwcześniej, a także najpóźniej, cechowała się nadwyżką długów nad wartością zgromadzonego majątku, w ramach dokonanego testu wg wartości zbliżonych do zbywczych. Ekspert wskazał też moment, w którym badana spółka utraciła zdolność do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych.

Podkreślono jednocześnie, iż oszacowanie szkody wierzyciela w niniejszej sprawie możliwe będzie dopiero po przedstawieniu ekspertowi sądowemu dokumentacji z ksiąg rachunkowych dłużnej spółki za poszczególne miesiące, wyceny nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki, a także tzw. „innych należności”. Dopiero pozyskane dokumenty pozwoliłyby bowiem na ustalenie i oszacowanie stanu poszczególnych aktywów wg wartości zbywczej oraz zobowiązań i przeprowadzenie niezbędnych czynności analitycznych, enumeratywnie wskazanych przez eksperta.

Biegły sądowy podkreślił również, iż nie można wykluczyć, że gdyby powód zażądał przeprowadzenia egzekucji singularnej w dniu nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego przeciwko badanej spółce do wszystkich ruchomych składników majątku oraz jej należności, to i tak czynność ta nie doprowadziłaby do częściowej albo całkowitej spłaty wierzytelności powoda ze względu na zbiegi z innymi egzekucjami i ewentualnym prawem pierwszeństwa do zaspokojenia z tych przedmiotów innych wierzycieli [art. 1025 KPC], jednakże potwierdzenie tej okoliczności możliwe byłoby dopiero po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zalegającej w aktach licznych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko badanej spółce w istotnym dla sprawy okresie.

Czytaj notkę w PDF: