W dniu 14.03.2017 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członka zarządu spółki z o.o., prowadzonej na podstawie art. 373 PU z wniosku wierzyciela.

W toku przedmiotowego postępowania Sąd upadłościowy- Sąd Rejonowy dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego Marcina Kubiczka na okoliczność ustalenia daty niewypłacalności dłużnej spółki z o.o. z/s w Warszawie w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego, tj. w jakiej dacie spółka ta zaprzestała regulowania co najmniej dwóch swych wymagalnych zobowiązań, bądź w jakiej dacie zobowiązania spółki przekroczyły wartość majątku. Nadto, biegły sądowy zobowiązany został do wskazania na podstawie ksiąg rachunkowych, dokumentacji finansowej oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, czy podejmowane czynności zarządcze w spółce prowadziły do pogłębienia stanu niewypłacalności tej spółki, były dla stanu finansów spółki i możliwości zaspokojenia wierzycieli neutralne, a także, czy poprawiły stan finansów spółki. Tezą dowodową objęte zostało również ustalenie, czy w okresie pomiędzy ustaloną datą niewypłacalności a dniem ogłoszenia upadłości dłużnika nastąpiło obniżenie wartości ekonomicznej spółki oraz ustalenie skutków upływu czasu od dnia niewypłacalności do dnia ogłoszenia upadłości spółki dla stanu finansów spółki, w szczególności poprzez wskazanie, czy zmniejszyła się możliwość zaspokojenia roszczeń wierzycieli z majątku spółki. Przedstawione pytania i zagadnienia zdeterminowane zostały przez typizację art. 373 PU oraz pojęcia istotne z punktu widzenia brzmienia w/w przepisu.

Biegły sądowy Marcin Kubiczek w treści sporządzonej opinii sądowej dokonał kompleksowej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w istotnym dla sprawy okresie, badając zarówno wyniki finansowe dłużnej spółki z o.o., jak i całokształt okoliczności warunkujących jej sytuację (w tym m.in. dokonał analizy struktury terminowej nieopłaconych zobowiązań oraz analizy wystawionych przeciwko dłużnej spółce tytułów egzekucyjnych/wykonawczych).

Ekspert zarysował metodykę badania przesłanek niewypłacalności, posiłkując się właściwym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny, w celu zakotwiczenia ustaleń ekonomiczno-finansowych we właściwych ramach prawnych. Dzięki wniesieniu do Sądu o udostępnienie biegłemu sądowemu akt postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki z .o.o. oraz akt jej postępowania upadłościowego, możliwym było uwzględnienie całego spektrum faktów i okoliczności wynikających z przebiegu w/w postępowań oraz opisanych w dokumentacji zalegającej w aktach tych postępowań.

Przeprowadzona analiza całokształtu sytuacji dłużnika w istotnym dla sprawy okresie pozwoliła na wskazanie dziennej daty materializacji majątkowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 2 PU), a także płynnościowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 1 PU). Nadto, biegły sądowy wskazał, iż sporządzone przez dłużną spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2009 [aktywa i pasywa] zawarte w aktach KRS błędnie obrazuje sytuację ekonomiczno-finansową spółki, ze względu na to, iż wartość danych ujęta w przywołanym sprawozdaniu została nieprawidłowo zsumowana, co w efekcie powoduje brak zgodności między aktywami a pasywami. Bilans przedstawiony przez dłużnika w rejestrze przedsiębiorców KRS nie nosił zatem cech rzetelności.

Warto dodać, iż w ramach nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie w dnia 01.01.2016 r., Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia między innymi takiej osoby, która ze swojej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Czytaj notkę w PDF: