Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział VI Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 11.01.2017 r. dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i księgowości na okoliczność (I) ustalenia, kiedy nastąpiła niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzasadniająca złożenie wniosku o ogłoszenie jej upadłości, a także (II) ustalenia, czy wierzyciel nie poniósł szkody, w przypadku gdyby biegły uznał, iż nie doszło do złożenia wniosku o upadłość we właściwym czasie.

Biegły sądowy Marcin Kubiczek ustosunkował się w sposób kompleksowy do w/w zagadnień, wskazując precyzyjnie datę materializacji niewypłacalności dłużnej spółki z o.o., a także moment, w którym członek zarządu winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, w szczególności biorąc pod uwagę moment, w którym członkowie zarządu badanej spółki – zachowując staranność prowadzenia jej spraw – mogli powziąć wiedzę o materializacji tego stanu. Poczynione ustalenia ekonomiczno-finansowe nie abstrahowały od uwarunkowanej normatywnie metodyki badania przesłanek niewypłacalności, co też biegły sądowy uwypuklił w treści rozdziałów prezentujących normatywne ramy poczynionych ustaleń oraz przyjęte założenia badawcze.

Nadto, biegły sądowy – w celu ustalenia ewentualnej szkody wierzycielskiej wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie – wskazał również szacowaną wartość aktywów dłużnej spółki wolnych od obciążeń w ujęciu zbywczym w warunkach wymuszonej sprzedaży w toku postępowania upadłościowego wszczętego we właściwym czasie, przy założeniu złożenia wniosku w terminie, konfrontując ją z szacowanymi kosztami postępowania upadłościowego, ustalonymi przez biegłego sądowego wskutek dokonania eksperckiej predykcji tych kosztów. Wskutek powyższego, w treści opinii sądowej wskazano, iż wobec braku środków majątkowych na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w terminie zostałby oddalony na podstawie art. 13 PU.

Warto podkreślić, iż ustalenie szkody wierzycieli na gruncie art. 299 KSH często wiąże się z koniecznością skorzystania z wiadomości specjalnych biegłego, bowiem predykcja kosztów postępowania upadłościowego, a także symulacja zaspokojenia wierzycieli w razie złożenia wniosku o upadłość dłużnika w określonym terminie, wymagają każdorazowo poczynienia szeregu eksperckich założeń, a zadanie to bez wątpienia jawi się jako wieloobszarowe, łącząc zarówno kompetencje z zakresu wyceny aktywów lub przedsiębiorstw dla celów postępowania upadłościowego, jak i z zakresu praktycznego funkcjonowania mechanizmów prawa upadłościowego.

Zarówno proces ustalenia momentu powstania niewypłacalności dłużnego podmiotu, jak i szacowania szkody wierzycieli, wymagają zatem wsparcia eksperckiego, umożliwiającego sprawne i adekwatne przeniesienie wartości ekonomicznych na grunt obowiązującego prawa upadłościowego, a także prawa spółek handlowych, w szczególności w obszarze subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 299 KSH).  

Czytaj w PDF: