W dniu 31.01.2017 r. biegły sądowy sporządził na piśmie obszerną opinię sądową w sprawie o zapłatę na podstawie art. 299 KSH wytoczonej przez wierzyciela przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki z o.o., w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.

W toku przedmiotowego postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym postanowieniem Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego Marcina Kubiczka na okoliczność:

  • istnienia i wysokości wierzytelności strony powodowej w latach 2013-2015 oraz do chwili obecnej,
  • daty, z którą należało złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki z o.o.,
  • stanu majątkowego dłużnej spółki z o.o. w dacie, z którą należało złożyć wniosek
    o ogłoszenie upadłości,
  • szacunkowych kwot, które otrzymałby wierzyciel gdyby wniosek został prawidłowo złożony, z uwzględnieniem stanu majątku spółki oraz kategorii zaspokojenia,
  • kwot, które wierzyciel uzyskałby w ramach postępowania upadłościowego, gdyby
    w terminie ogłoszono upadłość.

Biegły sądowy Marcin Kubiczek ustosunkował się w sposób kompleksowy do w/w zagadnień, wskazując precyzyjnie datę materializacji niewypłacalności dłużnej spółki z o.o., a także moment, w którym członek zarządu winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, w szczególności biorąc pod uwagę moment, w którym członkowie zarządu badanej spółki – zachowując staranność prowadzenia jej spraw – mogli powziąć wiedzę o materializacji tego stanu. Poczynione ustalenia ekonomiczno-finansowe nie abstrahowały od uwarunkowanej normatywnie metodyki badania przesłanek niewypłacalności, co też biegły sądowy uwypuklił w treści rozdziałów prezentujących normatywne ramy poczynionych ustaleń oraz przyjęte założenia badawcze.

W treści przedmiotowej opinii sądowej przeprowadzono również weryfikację zdolności finansowej dłużnika do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego w wariancie likwidacji, przy czym biegły sądowy wykazał, iż wobec braku środków majątkowych na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w terminie zostałby i tak oddalony na podstawie art. 13 PU. Podkreślono również, iż oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza, że wierzyciel [powód] nie zostałby w ogóle zaspokojony w toku egzekucji generalnej, a zatem brak jest szkody wierzyciela w związku z niezłożeniem przez pozwanych wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Nadto, biegły sądowy wskazał, iż nie można wykluczyć, iż wobec badanej spółki będzie możliwe w przyszłości ogłoszenie upadłości, a to w zależności od wyniku postępowania odwoławczego przed wskazanym Sądem Apelacyjnym i perspektyw egzekucji tej wierzytelności na rzecz badanej spółki.

Należy spodziewać się, że – przedstawiona w treści sporządzonej opinii sądowej – kompleksowa i holistyczna analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnej spółki w istotnym dla sprawy okresie wzbogaci materiał dowodowy zebrany w sprawie, wpływając na możliwość jej merytorycznego rozstrzygnięcia.

Czytaj notkę w PDF: