W dniu 26.06.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową w sprawie o zapłatę, wytoczonej przez powoda przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki prawa handlowego na podstawie art. 299 KSH.

Sąd powołał biegłego sądowego na okoliczność ustalenia w jakim stopniu zostałby zaspokojony wierzyciel w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie, a także na okoliczność porównania okoliczności faktycznych sprawy z hipotetyczną sytuacją, w której pozwany zgłosiłby we właściwym czasie stosowny wniosek oraz ustalenia czy w wyniku opóźnienia ze zgłoszeniem wniosku o upadłość obniżył się potencjał majątkowy spółki, z którego możliwa byłaby spłata wierzycieli.

W celu sporządzenia opinii sądowej zgodnie z tezą dowodową zakreśloną przez Sąd, biegły sądowy wniósł o uzupełnienie materiału dowodowego, wskazując enumeratywnie na szereg dokumentów/zestawień i informacji, które uznać należało za niezbędne dla sporządzenia opinii sądowej.

W ramach przedmiotowej opinii sądowej biegły dokonał wszechstronnej analizy ekonomiczno-finansowej sytuacji dłużnej spółki, w celu ustalenia kiedy zmaterializował się stan obligujący członków zarządu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w myśl art. 21 puin. Biegły Marcin Kubiczek ustalił m.in. kiedy badana spółka utraciła potencjał do spłaty zaciągniętych zobowiązań pieniężnych oraz w jaki sposób kształtowała się relacja między stanem pasywów oraz aktywów dłużnej spółki w relewantnym dla sprawy okresie. W treści opinii przedstawiono również rozważania biegłego sądowego w zakresie ekonomiczno-prawnej definicji szkody w myśl art. 299 KSH, przedstawiając ostatecznie poszczególne możliwości kwantyfikacji szkody w zastanym w sprawie stanie faktycznym [w celu wyboru właściwego modelu kwantyfikacji szkody przez Sąd orzekający w sprawie].

Czytaj notkę w PDF: