W II.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie o rozliczenie spółki cywilnej.

W związku z faktem złożenia przez jednego z byłych wspólników spółki cywilnej wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego, tj. wzajemne rozliczenie wspólników, Sąd dopuścił w toku postępowania dowód z zakresu opinii biegłego na okoliczność ustalenia m.in. wartości majątku przedmiotowej spółki cywilnej wraz z wyszczególnieniem składników majątku spółki z oszacowaniem ich wartości składników wg stanu na wskazany dzień w 2000 r. oraz aktualnych cen wolnorynkowych, a także wysokości przysługujących w/w spółce wierzytelności w relewantnym dla sprawy okresie oraz zobowiązań według osób trzecich i innych podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ustaleń miała stać się również wysokość osiąganych przez w/w spółkę zysków za rok 1998 i lata następne, aż do wystąpienia ze spółki pierwszego wspólnika oraz wyliczenie w jakich kwotach, przez którego ze wspólników i za jakie lata zostały pobrane należne wspólnikom zyski.

Mając na względzie obszerność tezy dowodowej, a tym samym konieczność poczynienia kompleksowych ustaleń w sprawie, przy wykorzystaniu możliwe najszerszego zakresu dostępnej dokumentacji, biegły sądowy przeanalizował akta szeregu spraw związkowych związanych ze sporem głównym, toczonych pomiędzy byłymi wspólnikami spółki cywilnej, a także akta sporów sądowych tocznych z wierzycielami oraz akta postępowań egzekucyjnych. Po wyodrębnieniu faktów oraz okoliczności istotnych dla sporu głównego, biegły sądowy przystąpił do własnych ustaleń.

W ramach przedmiotowej opinii sądowej, Marcin Kubiczek przedstawił ustalenia w zakresie majątku pozostałego po przedsiębiorstwie spółki cywilnej, a także zaprezentował efekty kompleksowej analizy w zakresie wpłat oraz wypłat dokonywanych przez wspólników na majątek/z majątku przedmiotowej spółki cywilnej. W dalszej części opinii biegły sądowy zaprezentował efekty swoich badań w przedmiocie roszczeń zgłaszanych w toku procesu przez wnioskodawcę jak również drugiego ze wspólników, a związanych z nakładami innymi niż pieniężne. Powyższe umożliwiło biegłemu sądowemu przedstawienie kompleksowego rachunku działowego, a także finalną konkluzję w zakresie konieczności poczynienia określonych czynności celem wyrównania poniesionych nakładów netto na majątek spółki między wnioskodawcą a uczestnikiem przedmiotowego postępowania cywilnego.

Należy podkreślić, iż przedmiotowe ustalenia poprzedzone zostały transformacją poszczególnych ekspozycji [wielkości kwotowych], ujawnionych w poszczególnych częściach opinii, do wartości bieżącej wg stanu na dzień sporządzania przedmiotowej opinii sądowej, zgodnie z tezą dowodową wskazaną przez Sąd.

Całokształt poczynionych ustaleń uzupełniony został enumeratywnym wykazem dokumentacji koniecznej do formalnego usankcjonowania poszczególnych wartości wskazywanych przez wnioskodawcę i uczestnika sporu, a także legitymizujących ich wykorzystanie w przedstawionym przez biegłego sądowego rachunku działowym.

Należy podkreślić, iż wymierne ustalenia eksperta z zakresu szacowania wartości przedsiębiorstw winny stanowić kluczowy element postępowania działowego pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej, przy czym za największą trudność w przedmiotowym postępowaniu uznać należy konieczność wszechstronnego ujawnienia wszystkich faktów, okoliczności i dokumentów, które mogą mieć wpływ na wysokość wartości wskazywanych
w ostatecznym rachunku działowym. Podołanie temu zadaniu stanowi niewątpliwe wyzwanie przed każdym biegłym sporządzającym opinię w analogicznych postępowaniach o rozliczenie wspólników spółki cywilnej.

Czytaj notkę w PDF: