W dniu 02.06.2017 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, a ściślej na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Celem opisu i oszacowania jest dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. wartości przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna bowiem do likwidacji masy upadłości, która w przypadku przedmiotu wyceny miałaby przebiegać w trybie określonym w art. 56a prawa upadłościowego. Należy podkreślić, że przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwszy pełny rok funkcjonowania przygotowanej likwidacji pozwolił potwierdzić jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika, jego samego, a także potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Jednym z kluczowych elementów przygotowanej likwidacji jest opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu, sporządzany przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. To od wartości wskazanej w opisie i oszacowaniu uzależniona jest cena, którą musi zapłacić inwestor, przy czym cena ta uwzględnia również ewentualne koszty postępowania upadłościowego w wariancie klasycznego postępowania upadłościowego.

W treści sporządzonego opisu i oszacowania z dnia 02.06.2017 r. biegły Marcin Kubiczek  oszacował wartość przedsiębiorstwa dłużnika, z uwzględnieniem dyskonta z tytułu wymuszonej sprzedaży, dokonując odrębnej wyceny należności, kapitału ludzkiego, wyposażenia, zapasów oraz pojazdów. Każda z przedmiotowych kategorii została należycie zidentyfikowana, opisana oraz oszacowana, w celu wskazania wartości przedsiębiorstwa dla celów pre-packu.

Warto przypomnieć, iż w myśl art. 319 ust. 2 PU biegły zobowiązany był do określenia
w treści opisu i oszacowania w szczególności takich elementów jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia. Nadto, istotny dla treści opisu i oszacowania jest również art. 319 ust. 4 PU, w myśl którego „jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży, a także ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do wartości przedsiębiorstwa”.

Opis i oszacowanie z dnia 02.06.2017 r. spełniał normatywne wymogi, o których powyżej i należy spodziewać się, że będzie stanowił istotną wskazówkę dla rozstrzygnięć Sądu upadłościowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także postępowaniu upadłościowym.

Czytaj w PDF: