Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.11.2017 r. Sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowania restrukturyzacyjne w wariancie sanacyjnym wobec podmiotów z branży odzieżowej, reprezentowanych w toku postępowań o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez dor. restr. Marcina Kubiczka na podstawie art. 87 § 1 KPC.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentowała Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w branży odzieżowej zarówno w formie osobowej działalności gospodarczej, jak i spółki prawa handlowego, przygotowując wnioski restrukturyzacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami. Integralną częścią wniosku restrukturyzacyjnego był wstępny plan restrukturyzacyjny, sporządzony zgodnie z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Przypomnijmy, że w myśl art. 9 PrRestr plan restrukturyzacyjny zawierać musi m. in. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Autor wstępnego planu restrukturyzacyjnego dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawił w treści planu szeroką analizę przyczyn trudności dłużnika, a także zaprezentował adekwatne w jego ocenie środki restrukturyzacyjne. Sąd restrukturyzacyjny przychylił się w całości do argumentacji wnioskodawcy, uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki pozytywne postępowania sanacyjnego, a wnioski nie zawierają jakichkolwiek braków formalnych. Postępowania sanacyjne zostały otwarte na posiedzeniach niejawnych, w czasie szybszym niż termin instrukcyjny.

Nadto, Sąd przychylił się również do innych elementów wniosku restrukturyzacyjnego, powołując zarządcę wskazanego przez dłużnika (za poparciem przewidzianej prawem części wierzycieli), a także pozostawił dłużnikowi zarząd własny nad majątkiem.

Należy podkreślić, że postępowanie sanacyjne wiąże się z szeregiem korzyści po stronie dłużnika, chociażby dlatego, że uzyskuje on natychmiastową ochronę przez prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a nadto zyskuje możliwość odstąpienia od umów wzajemnych stojących na przeszkodzie realizacji celu postępowania sanacyjnego, jeżeli zawnioskuje o to ustanowiony przez Sąd zarządca masy sanacyjnej.

Postępowanie sanacyjne stanowi najdalej idący model restrukturyzacji przewidywany przez prawo restrukturyzacyjne, niemniej jednak pozostaje atrakcyjny dla dłużników potrzebujących szerokiej ochrony przez egzekucjami, a także zainteresowanych możliwością zastosowania wszechstronnych środków restrukturyzacyjnych. Przypomnijmy, że składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia, co również wpływa na efektywność restrukturyzacji dłużnego przedsiębiorstwa.

Warto mieć przy tym na uwadze, że postępowanie restrukturyzacyjne bardzo często stanowi optymalne rozwiązanie nie tylko w kontekście sytuacji dłużnika, ale również jego wierzycieli. W wielu stanach faktycznych zawarcie układu z wierzycielami i dalsze generowanie przepływów pieniężnych przez przedsiębiorstwo dłużnika, stanowią właściwie jedyną możliwość zaoferowania wierzycielom pełnej lub częściowej spłaty ich należności, podczas gdy alternatywne postępowanie upadłościowe nie doprowadziłoby do jakiegokolwiek lub minimalnego zspokojenia wierzycieli, ze względu na niską wartość aktywów możliwych do spieniężenia w toku likwidacji masy upadłości. W związku z powyższym, w wielu sytuacjach zawarcie układu z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego stanowi w zasadzie miejsce spotkania się interesów wierzycielskich z interesem dłużnika, zmierzającego do uniknięcia swojej upadłości.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego.

Czytaj notkę w PDF: