Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.04.2018 r. Sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowania restrukturyzacyjne w wariancie sanacyjnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w branży długoterminowego wynajmu nieruchomości komercyjnych, reprezentowanej w toku postępowań o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez dor. restr. Marcina Kubiczka na podstawie art. 87 § 1 KPC.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentowała Klienta w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowując wniosek restrukturyzacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami, a także uprawdopodobnieniem zdolności dłużnika do realizowania bieżących zobowiązań. Integralną częścią wniosku restrukturyzacyjnego był wstępny plan restrukturyzacyjny, sporządzony zgodnie z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Przypomnijmy, że w myśl art. 9 PrRestr plan restrukturyzacyjny zawierać musi m. in. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Autor wstępnego planu restrukturyzacyjnego dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawił w treści planu analizę przyczyn trudności dłużnika, a także zaprezentował adekwatne w jego ocenie środki restrukturyzacyjne. Sąd restrukturyzacyjny przychylił się w całości do argumentacji wnioskodawcy, uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki pozytywne postępowania sanacyjnego, a wniosek nie zawiera jakichkolwiek braków formalnych. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte na posiedzeniu niejawnym. Nadto, Sąd przychylił się również do innych elementów wniosku restrukturyzacyjnego, zezwalając dłużnikowi na wykonywanie czynności w ramach zwykłego zarządu, a także powołując zarządcę zaproponowanego przez dłużnika.

Należy przypomnieć, że postępowanie sanacyjne wiąże się z szeregiem korzyści po stronie dłużnika, chociażby dlatego, że uzyskuje on m.in. natychmiastową ochronę przez prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi (bez względu na to czy dotyczyły wierzytelności układowej, czy też pozaukładowej), a nadto zyskuje możliwość odstąpienia od umów wzajemnych stojących na przeszkodzie realizacji celu postępowania sanacyjnego, jeżeli zawnioskuje o to ustanowiony przez Sąd zarządca masy sanacyjnej. Jednocześnie, postępowanie sanacyjne często służy optymalizacji interesów wierzycielskich, gdyż umożliwia równomierne zaspokojenie wierzycieli w ramach złożonych propozycji układowych, które w realiach tej sprawy będą – jak się wydaje – bardzo atrakcyjne dla wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne stanowi najdalej idący model restrukturyzacji przewidywany przez prawo restrukturyzacyjne, niemniej jednak pozostaje atrakcyjny dla dłużników potrzebujących szerokiej ochrony przez egzekucjami, a także zainteresowanych możliwością zastosowania wszechstronnych środków restrukturyzacyjnych. Przypomnijmy, że składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia, co również wpływa na efektywność restrukturyzacji dłużnego przedsiębiorstwa.

Warto mieć przy tym na uwadze, że postępowanie restrukturyzacyjne bardzo często stanowi optymalne rozwiązanie nie tylko w kontekście sytuacji dłużnika, ale również jego wierzycieli. W wielu stanach faktycznych zawarcie układu z wierzycielami i dalsze generowanie przepływów pieniężnych przez przedsiębiorstwo dłużnika, stanowią właściwie jedyną możliwość zaoferowania wierzycielom pełnej lub częściowej spłaty ich należności, podczas gdy alternatywne postępowanie upadłościowe nie doprowadziłoby do jakiegokolwiek lub minimalnego zspokojenia wierzycieli, ze względu na niską wartość aktywów możliwych do spieniężenia w toku likwidacji masy upadłości. W związku z powyższym, w wielu sytuacjach zawarcie układu z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego stanowi w zasadzie miejsce spotkania się interesów wierzycielskich z interesem dłużnika, zmierzającego do uniknięcia swojej upadłości.

W ramach niniejszej sprawy Kancelaria MARCIN KUBICZEK sporządziła przez złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego scenariusze restrukturyzacyjne, mające na celu ustalenie optymalnego wariantu restrukturyzacji dłużnika, z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli, ale i przy uwzględnieniu rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika. Warto przypomnieć, iż w myśl art. 2 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, a czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu upadłości lub restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań.

Czytaj notkę w PDF: