Uprzejmie informujemy, iż w IV 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe względem zagrożonego niewypłacalnością dłużnika z branży medycznej, reprezentowanego w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Kancelarię dor. restr. Marcina Kubiczka.

Kancelaria dor. restr. Marcina Kubiczka przygotowała w niniejszej sprawie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wraz z załącznikami – zgodnie z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Integralnym elementem wniosku stał się wstępny plan restrukturyzacyjny opisany w art. 9 PrRestr, tj. zawierający analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. W ramach przywołanego dokumentu wskazano hipotezy restrukturyzacyjne oraz wstępną diagnozę związaną z destruktorami wartości przedsiębiorstwa, które należy wyeliminować w toku realizacji programu naprawczego. Nadto, dłużnik reprezentowany przez Kancelarię dor. restr. Marcina Kubiczka przedstawił Sądowi restrukturyzacyjnemu oraz wierzycielom propozycje układowe.

Warto podkreślić, że branża usług medycznych i okołomedycznych zmaga się często z problemami spowodowanymi brakiem płynności, które to z kolei wynikają z odległych często terminów płatności przez kontrahentów (np. szpitale lub kopalnie). W wielu sytuacjach postępowanie restrukturyzacyjne może stać się adekwatną odpowiedzią na potrzeby zadłużonego podmiotu, który co prawda zalega z płatnościami, ale posiada zdrowy core business oraz realne perspektywy spłaty wierzycieli w całości lub w istotnej części. W realiach niniejszej sprawy postępowaniem restrukturyzacyjnym objęta została osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, co zasadniczo koreluje z interesami wierzycielskimi. Często bowiem wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bywa oddalany przez Sąd upadłościowy, a to ze względu na brak majątku dłużnika umożliwiającego pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Siłą rzeczy więc perspektywa zawarcia układu i spłacania wierzycieli przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach przyjętych propozycji układowych wydaje się korzystniejsza dla wierzycieli niż postępowania egzekucyjne (singularne lub uniwersalne), obarczona wysokim ryzykiem nieskuteczności.

W ramach niniejszej sprawy Kancelaria MARCIN KUBICZEK sporządziła przez złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego scenariusze restrukturyzacyjne, mające na celu ustalenie optymalnego wariantu restrukturyzacji dłużnika, z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli, ale i przy uwzględnieniu rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika. Warto przypomnieć, iż w myśl art. 2 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, a czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu upadłości lub restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań.

Czytaj notkę w PDF: