Z satysfakcją informujemy, iż powzięliśmy informację o uprawomocnieniu się wydanego w dniu 27.04.2016 r. postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w sprawie, w której przewidziane w art. 56a ust. 3 PU opis i oszacowanie sporządził wpisany na listę biegłych sądowych Marcin Mirosław Kubiczek, natomiast obsługę prawną przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) zapewniła Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (www.tatara.com.pl).

Należy podkreślić, iż jest to pierwsze postanowienie w Polsce wydane przez Sąd z uwzględnieniem trybu przygotowanej likwidacji (art. 56a-56h PU). Pre-pack, istniejący w polskim porządku prawnym od dnia 01.01.2016 r., wydaje się gwarantować skuteczną i wieloobszarową optymalizację w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych, umożliwia bowiem zminimalizowanie kosztów postępowania upadłościowego, a tym samym zwiększa szansę na maksymalizację zaspokojenia wierzycieli upadłego podmiotu. Pozostaje również interesującą propozycją dla zainteresowanych inwestorów.

Warto zaakcentować także, iż – w celu wdrożenia procedury pre-packu – do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (towarzyszącego wnioskowi o ogłoszenie upadłości) dołączyć należy w myśl art. 56a ust. 3 PU opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem, sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Nie ulega wątpliwości, iż wzrastające wśród przedsiębiorców zainteresowanie przygotowaną likwidacją uznać można za uzasadnione, a przyszłość przyniesie prawdopodobnie zwiększenie liczby postępowań prowadzonych w oparciu o tę instytucję.