Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Izabeli Polcyn (PESEL: 73110714981), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

Postanowieniem z dnia 15.02.2021 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Izabeli Polcyn (PESEL: 73110714981), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadła”) wskazując, iż postępowanie będzie toczyć się w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 prawa upadłościowego tj. w tzw. trybie uproszczonym oraz wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XII GUp 222/21.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Izabeli Polcyn (PESEL: 73110714981), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 222/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

udział w wysokości 1/8 w prawie własności – nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 8D w rudzie Śląskiej (41-710), o powierzchni użytkowej 62,60 m2 oraz pomieszczenie przynależne [piwnica] o powierzchni użytkowej 3,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość zawiera również udział wynoszący 706/100000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę̨ wieczystą o nr GL1S/00035156/0. Dla budynku i gruntu, na którym jest posadowiony urządzono księgę wieczystą o nr GL1S/00035140. Przedmiotowe księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży
tj. 23 270,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.