Uprzejmie informujemy, że uprawomocniło się postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu przyjętego przez wierzycieli układu w postępowaniu układowym, a tym samym wkroczył on w fazę realizacji. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej 3,8%, czyli 1 443 podmiotów rolniczych ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań (dane za I półrocze 2019 roku[1]), a łączne przeterminowane zadłużenie zbliżyło się w czerwcu do kwoty 414 mln PLN. Z kolei osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (rolnicy indywidualni), których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadają blisko 529 mln PLN zaległości. Mając na względzie obserwowaną liczbę składanych wniosków restrukturyzacyjnych ze strony podmiotów rolniczych przyjąć trzeba, że branża rolnicza posiada ograniczone możliwości spłaty posiadanego zadłużenia w nieodległym horyzoncie czasowym.

Za tym bardziej wart uwagi należy przyjąć kolejny w praktyce Kancelarii przypadek skutecznego wdrożenia wobec podmiotu z branży rolniczej (rolnika indywidualnego) mechanizmów postępowania restrukturyzacyjnego dzięki zawarciu układu z wierzycielami. W realiach niniejszej sprawy wymagana większość wierzycieli dłużnika dostrzegli wymierny interes ekonomiczny w zawarciu układu z dłużnikiem, rezygnując z innych, alternatywnych form windykacji swoich należności, co umożliwiło przegłosowanie układu.

Warto podkreślić, że w realiach niniejszej sprawy, w celu zabezpieczenia słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 PrRestr), w ramach zatwierdzonego układu przyjęto, iż do czasu całkowitego wykonania układu, dłużnik będzie kierował wszelkie swoje wpływy na rachunek bankowy wskazany przez Nadzorcę Wykonania Układu, z którego będą zaspakajani Wierzyciele układowi z zastrzeżeniem dopuszczalności dokonywania przez Dłużnika, ale za pisemną lub elektroniczną zgodą nadzorcy wykonania układu, wyłącznie określonych typów wydatków. Nadto dłużnik zobowiązany został do przedstawienia NWU planu pracy, w tym szczegółowego rozkładu z rozbiciem areału wyszczególniając czym jest obsiany, a także do dokonania corocznie spisu inwentarza oraz przeprowadzania transakcji za pomocą rachunku bankowego. Powyższe okoliczności zwiększyły poczucie bezpieczeństwa wierzycieli układowych głosujących nad układem i stworzyły właściwą platformę porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.

Warto przypomnieć, że postępowanie układowe jest jednym z czterech modeli postępowań restrukturyzacyjnych i funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 01.01.2016 r. W realiach niniejszej sprawy dłużnik wybrał właśnie postępowanie układowe, gdyż więcej niż 15% jego wierzytelności cechowało się spornością, co ostało się na etapie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja poprzez zawarcie układu z wierzycielami pozwala na uniknięcie upadłości oraz – w większości przypadków – również na optymalizację interesów wierzycielskich.

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych na kanwie nowego prawa restrukturyzacyjnego, zarówno od strony reprezentacji dłużników i wierzycieli, jak i ze względu na wielokrotne pełnienie funkcji organów takiego postępowania.

[1]Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/dlugi-sektora-rolnego-to-915-mln-zl-najwiecej-zadluzonych-rolnikow-w-wielkopolsce,88999.html, dostęp wg stanu na dzień 18.01.2020 r.

Czytaj w PDF: