W dniu 9 czerwca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15.05.2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. [za wyjątkiem czterech określonych artykułów, które wejdą w życie w innym terminie].

Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało we współpracy z zespołem ekspertów, składającym się m.in. z sędziów, adwokatów, radców prawnych i syndyków. U podstaw przedmiotowej nowelizacji legła konieczność przystosowania regulacji prawnych dotyczących możliwości restrukturyzacji przedsiębiorców do dynamizmu i uwarunkowań rynku gospodarczego.

Jak wskazano w Ustawie, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika [wariant likwidacyjny] przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu jednakże słusznych praw wierzycieli. Inaczej mówiąc, priorytet uzyskało „naprawienie” przedsiębiorstwa zamiast unicestwienia jego bytu.

Wśród nowych rozwiązań wskazać można m.in. cztery odrębne modele postępowań restrukturyzacyjnych [postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne], a także instytucję układu częściowego. Ponadto, wierzyciele uzyskują instrumenty pozwalające na aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego, mogąc m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza.

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu lub nadzorca sądowy, albo zarządcy, przy czym w postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

Nie ulega wątpliwości, iż nowe Prawo restrukturyzacyjne dostarcza szeregu nowych instrumentów umożliwiających restrukturyzację dłużnika w nieznanym dotychczas zakresie, przy czym należy mieć nadzieję, że praktyka potwierdzi efektywność znowelizowanych przepisów w ekonomiczno-prawnej rzeczywistości przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją swojej działalności w nadchodzącym roku.

Mając na względzie powyższe, z satysfakcją informujemy, iż Biuro Eksperta Marcina Kubiczka przygotowuje obecnie wyprofilowaną ofertę świadczenia usług z zakresu nowego prawa restrukturyzacyjnego, a z nową kategorią usług będzie można zapoznać się wkrótce na niniejszej stronie internetowej.

Czytaj notkę w PDF: