Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2019 r. wierzyciele przyjęli dwa układy w postępowaniach sanacyjnych dłużników reprezentowanych przez wspólnika Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy. Restrukturyzowane podmioty działają w branży odzieży marki premium, prowadząc sprzedaż za pomocą sieci detalicznej sklepów zlokalizowanych w różnych miastach Polski.

Kancelaria reprezentowała dłużników już na etapie postępowań o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, współtworząc plan restrukturyzacyjny oraz strategię przywrócenia rentowności zadłużonych podmiotów. Dzięki pozyskaniu wsparcia kluczowych wierzycieli Sąd restrukturyzacyjny ustanowił zarządcę zaproponowanego przez dłużników, realizując w ten sposób zasadę równoważenia interesów dłużnika i wierzycieli. Postępowania sanacyjne otwarto na podstawie dokumentacji załączonej do wniosków sanacyjnych, bez powoływania tymczasowego nadzorcy sądowego, na posiedzeniu niejawnym.

W toku postępowań sanacyjnych za pomocą mechanizmów oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne dostosowano strukturę biznesową dłużników do aktualnego zapotrzebowania rynkowego i istniejącego popytu, osiągając ten cel m.in. poprzez odstąpienie przez zarządcę za zgodą Sędziego-Komisarza od szeregu umów najmu w nierentownych lokalizacjach sprzedażowych. Zrestrukturyzowano również poziom zatrudnienia oraz zlikwidowano zbędny majątek dłużników, przez co działania restrukturyzacyjne miały możliwie kompleksowy i wszechstronny charakter, prowadząc do rzeczywistego uzdrowienia sytuacji biznesowej restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W konsekwencji podjętych działań dłużnicy zdołali przekonać dostawców do kontynuowania współpracy i wsparcia procesu restrukturyzacji, osiągając w ten sposób optymalny poziom zatowarowania sklepów. Dłużne podmioty odzyskały tym samym konkurencyjność na rynku, generując dodatnie przepływy pieniężne w kwotach umożliwiających złożenie wierzycielom możliwie atrakcyjnych propozycji układowych.

Mimo stosunkowo istotnego poziomu zaproponowanej wierzycielom redukcji wierzytelności, miażdżąca większość wierzycieli dostrzegła w propozycjach układowych szansę na zoptymalizowanie swojego zaspokojenia, głosując za przyjęciem układu i godząc się w ten sposób na ustalenie nowego harmonogramu spłat.

Opisywane postępowania sanacyjne stanowią znakomity przykład sytuacji, w której w toku postępowania restrukturyzacyjnego spotykają się i harmonizują interesy dłużnika i wierzycieli, działających wspólnie w celu przywrócenia rentowności zadłużonego przedsiębiorstwa
i udrożenienia strumienia środków pieniężnych z korzyścią również dla wierzycieli. Upadłość podmiotów z branży handlu detalicznego często charakteryzuje się niskim poziomem odzysku po stronie kontrahentów upadłego, co wynika z naturalnych uwarunkowań i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym uzdrowienie i zachowanie bytu dłużnika staje się w tym kontekście najkorzystniejszym rozwiązaniem również z punktu widzenia interesów wierzycielskich.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego, a także pełniąc funkcje doradcze. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu upadłości lub restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań, tak jak stało się to w realiach niniejszej sprawy.

Czytaj notkę w PDF: