W I.2015 ekspert Marcin Kubiczek sporządził wraz z zespołem raport z przeglądu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego znacznych rozmiarów z branży kolejarskiej, będący integralną częścią due diligence [na użytek ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa].

W ramach sporządzonej ekspertyzy, ekspert w sposób kompleksowy i wszechstronny przedstawił rzeczywistość ekonomiczną badanego przedsiębiorstwa, analizując zastany stan faktyczny pod kątem ewentualnej materializacji stanu niewypłacalności, o którym w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego, a także koniecznych działań restrukturyzacyjnych. W treści przedmiotowego raportu dokonano analizy struktury aktywów i pasywów badanej spółki, analizy przychodów i kosztów w wybranym okresie oraz struktury rachunku przepływów pieniężnych. Ekspert przedstawił również pozabilansowe zobowiązania badanej spółki, dane w zakresie realizowanych kontraktów, a także listy spedytorów i dostawców. Ustalenia w przywołanym powyżej zakresie uzupełnione zostały o predykcję ryzyk mogących mieć znaczenie dla ekonomiczno-finansowych perspektyw badanego przedsiębiorstwa [w tym: ryzyk prawno-karnych]. Wszechstronna analiza zastanej rzeczywistości ekonomiczno-finansowej badanej spółki niewątpliwie dostarczyła instrumentów umożliwiających kwantyfikację jej wartości.

Wywiedzione konkluzje generalne pozwoliły na syntetyczne uchwycenie najistotniejszych okoliczności i faktów pozostających relewantnymi dla potencjalnego nabywcy badanego przedsiębiorstwa, przy czym zastosowana metodologia badawcza umożliwiła obiektywną percepcję, a także poprawną interpretację zdarzeń ekonomiczno-finansowych będących w kręgu zainteresowań inwestora.

Warto zaznaczyć jednocześnie, iż przedmiotowy raport został sporządzony również w języku angielskim.

Czytaj notkę w PDF: