Biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził uzupełniającą opinię sądową w sprawie o podział majątku wspólnego, dotyczącą ustalenia wartości przedsiębiorstwa spółki jawnej wg stanu na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy uczestnikami sporu sądowego i według cen obowiązujących na dzień sporządzenia wyceny.

W treści opinii głównej biegły sądowy dokonał wyceny przedsiębiorstwa spółki jawnej na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy uczestnikami postępowania w oparciu o metodę księgową (pomocniczo, bowiem brak było możliwości sporządzenia wyceny inną metodą, wskazaną jednoznacznie w art. 65 KSH), przedstawił wycenę udziału kapitałowego wspólnika w spółce jawnej wg momentu istotnego dla realiów sprawy, a także zaprezentował wycenę udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej na dzień poprzedzający wniesienie do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego.

Z kolei w uzupełniającej opinii sądowej biegły sądowy ustosunkował się do zarzutów pełnomocnika uczestnika do opinii głównej, który podkreślał m.in., iż materiał źródłowy na którego podstawie biegły sądowy wydał opinię główną nie pozwalał na sporządzenie opracowania, które może zostać poddane ocenie Sądu. Biegły sądowy odniósł się także w sposób kompleksowy do ustaleń i twierdzeń zawartych w treści opinii prywatnej, przedłożonej do akt sprawy przez uczestnika postępowania, wskazując, iż biegły sądowy nie podziela ustaleń, jakoby niemożliwa byłaby wycena przedsiębiorstwa spółki i wycena udziału kapitałowego wspólników, w oparciu o realia dowodowej niniejszej sprawy.

W konkluzjach przedmiotowej opinii uzupełniającej biegły sądowy wskazał, iż w toku czynności badawczych zmierzających do wydania niniejszej opinii uzupełniającej, biegły sądowy nie napotkał na okoliczności wskazujące na konieczność rewizji ustaleń zawartych w treści opinii głównej.

Warto zaznaczyć, iż wycena udziału kapitałowego wspólników spółki jawnej cechuje się wysokim stopniem skomplikowania, gdyż według dyspozycji art. 65 ust. 1 KSH w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Nie bez znaczenia dla wartości udziału kapitałowego pozostaje także kwestia rozliczeń wspólników ze spółką, które w pewnych sytuacjach mogą spowodować, iż udział kapitałowy w spółce jawnej przysługujący danemu wspólnikowi okaże się ujemny, pomimo dodatniego bilansu zbywczego, odzwierciedlającego wartość majątku przedsiębiorstwa. Nadto, warto pamiętać, iż rozliczenie udziału kapitałowego wspólnika spółkii jawnej może wiązać się z koniecznością rozliczenia zysków lub strat ze spraw niezakończonych, tj. w oparciu o art. 65 ust. 5 KSH.

Czytaj notkę w PDF: