31 grudnia 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew, w którym domaga się zasądzenia od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Leszka Czarneckiego solidarnie na rzecz syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. łącznej kwoty 967 667 661,36 zł. W ocenie syndyka o taką sumę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku w wyniku nieważnych czynności prawnych dokonanych przez Leszka Czarneckiego i LC Corp (100 proc. udziałów tej spółki posiada Czarnecki) w latach 2017-2018. W ich wyniku bank posiada tylko 49,99 proc. akcji dzisiejszego VB Leasing.

Chcemy uzyskać do masy upadłości ekwiwalent wartości akcji VB Leasing, którego nie mogliśmy otrzymać ze względu na nieważne czynności prawne prowadzące do przejęcia przez LC Corp 50,01 proc. i kontroli nad spółką VBL. To jednocześnie doprowadziło do trwałego uszkodzenia wartości 49,99 proc. akcji VBL posiadanych przez Idea Bank. One są w tej sytuacji praktycznie niesprzedawalne, a przez to bezwartościowe. Informujemy o pozwie dopiero teraz, bo chcieliśmy mieć pewność skuteczności złożenia go oraz tego, że Sąd nie znalazł w nim żadnych braków formalnych – mówi syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek.

Idea Bank nie posiadał wystarczających kapitałów, aby skonsolidować spółki leasingowe z grupy Leszka Czarneckiego oraz zapewnić odpowiednie finansowanie ich rozwoju. To naruszyłoby wymagane prawem wskaźniki kapitałowe banku. Leszek Czarnecki przeniósł więc pakiet kontrolny do swojego majątku osobistego. Czynność ta była jednak nieważna, ponieważ nie wyraziło na nią zgody Walne Zgromadzenie giełdowego Idea Banku. Leszek Czarnecki, zasiadający w radzie nadzorczej banku, przejął akcje na kredyt i po trzykrotnie zaniżonej cenie.

Z czego wynika kwota, której domaga się syndyk? Według szacunków PwC sporządzonych na potrzeby decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku w 2020 r. ówczesny Idea Getin Leasing (100 proc. akcji) był wart 865,8 mln zł. Czyli potencjalnie za tyle syndyk masy upadłości Idea Banku mógłby sprzedać 100 proc. akcji spółki, gdyby nimi dysponował.

Poza odszkodowaniem za utratę wartości spółki Syndyk domaga się też odszkodowania za jej bezprawnie zabrane zyski. Leszek Czarnecki i należąca do niego LC Corp, sprawujący kontrolę nad spółką leasingową, wypłacili sobie w latach 2019-2022 r. łącznie 102 mln zł dywidend, które przypadłyby bankowi, gdyby nie dokonanie nieważnych czynności prawnych. Leszek Czarnecki osobiście zainkasował 45 mln zł, a jego spółka LC Corp – 57 mln zł brutto w dywidendach.

Sąd Okręgowy w Warszawie już wcześniej udzielił zabezpieczenia na spornych akcjach, przez co spółka Leszka Czarneckiego nie może ich sprzedać. To efekt działań podjętych przez Syndyka Idea Banku tuż po objęciu masy upadłości, kiedy to wystąpił przeciwko LC Corp z powództwem ze skargi pauliańskiej.

Warto przypomnieć również, że już w lutym 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości wyrządzenia bankowi przez Leszka Czarneckiego wielomilionowej szkody w związku z transakcjami dotyczącymi VB Leasing.