Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Szypuły (PESEL: 53083002430), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 13.04.2021 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Kazimierza Szypuły (PESEL: 53083002430), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”) wskazując, iż postępowanie będzie toczyć się w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 prawa upadłościowego tj. w tzw. trybie uproszczonym oraz wyznaczając syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XII GUp 375/21.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Szypuły (PESEL: 53083002430), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 375/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest:

Prawo własności – nieruchomości stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej przy ul. Polnej 22
w Czyżowicach [44-352]. Nieruchomość́ zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 84m
2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 61m2. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr GL1W/00000308/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży
tj. 63 350,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 12:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.