Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 30.12.2016 r. Sąd restrukturyzacyjny, tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych I Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne względem spółki akcyjnej. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przewidziany prawem wstępny plan restrukturyzacyjny sporządziła w niniejszej sprawie Kancelaria Marcina Kubiczka, we współpracy z Kancelarią Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (www.tatara.com.pl).  

We wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedstawiono również fakty i okoliczności uprawdopodobniające zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Warto przypomnieć, iż postępowanie sanacyjne jest najdalej idącym postępowaniem restrukturyzacyjnym, istniejącym w polskim porządku prawnym od dnia 01.01.2016 r. W ramach postępowania sanacyjnego można przeprowadzić postępowanie zabezpieczające jeszcze przed otwarciem restrukturyzacji. Omawiany model postępowania restrukturyzacyjnego charakteryzuje się stosunkowo najszerszym zakresem ochrony przed wierzycielami, ale również utratą przez dłużnika możliwości zarządzania przedsiębiorstwem na rzecz powoływanego przez Sąd zarządcy (opcjonalnie istnieje jednak możliwość wykonywania przez dłużnika czynności zwykłego zarządu).

Ze względu na bardzo szeroki zakres ochrony przed wierzycielami, postępowanie sanacyjne pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych dłużników, którzy oprócz zawarcia układu z wierzycielami zmuszeni są również do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie sanacji przedsiębiorstwa i uzdrowienia jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, również poprzez przegląd zawartych umów i kontraktów. Podstawą dla tzw. czynności sanacyjnych staje się właśnie plan restrukturyzacyjny, sporządzony zgodnie z wymogami prawa restrukturyzacyjnego.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż profesjonalne przygotowanie zarówno wniosku restrukturyzacyjnego oraz planu restrukturyzacyjnego stanowi konieczny warunek powodzenia postępowania sanacyjnego.

Czytaj notkę w PDF: