Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.05.2018 r. ośmioosobowy zespół ekspertów Kancelarii MARCIN KUBICZEK uczestniczył w szkoleniu z odpowiedzialności kadry menadżerskiej w kontekście niewypłacalności spółek i innych podmiotów prawa, organizowanym przez Instytut Allerhanda w Krakowie. Zawodowa strategia Kancelarii MARCIN KUBICZEK zakłada cykliczny udział czołowych ekspertów Kancelarii w szkoleniach i wydarzeniach związanych z jej specjalizacją.

Podczas szkolenia omówiono szczegółowo problematykę niewypłacalności oraz prawnych definicji przesłanek niewypłacalności. Mimo nowego sformułowania przez ustawodawcę przesłanek niewypłacalności w treści prawa upadłościowego (począwszy od dnia 01.01.2016 r.), materia ta nadal budzi wątpliwości, a metodyka badania niewypłacalności często staje się przedmiotem procesowych polemik. Kwestia ta nie jest bynajmniej teoretyczna, ponieważ wpływa w realny sposób na zakres odpowiedzialności podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym – na odpowiedzialność menedżerów spółek prawa handlowego. Brak zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (począwszy od dnia 01.01.2016 r. dłużnik jest obowiązany uczynić to nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości), skutkować może szeregiem negatywnych skutków po stronie podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. 

Przejawem związanej z tym odpowiedzialności po stronie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest m.in. powszechnie stosowany art. 299 KSH. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jednym ze sposobów uwolnienia się od tej odpowiedzialności jest właśnie złożenie przez członków zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Problematyka stosowania art. 299 KSH w praktyce procesowej dotyka szeregu istotnych kwestii, począwszy od rozkładu ciężaru dowodu, aż po szereg prawno-ekonomicznych niuansów, które de facto zaważyć mogą na finalnym rozstrzygnięciu.

Inne formy odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości to m.in. możliwość żądania przez zainteresowany podmiot naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody (na gruncie art. 21 ust. 3 PrUpad), a także możliwość orzeczenia wobec zobowiązanego podmiotu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 PrUpad). W praktyce często spotka się również postępowania karne prowadzone na podstawie art. 586 KSH, w myśl którego kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Część usług świadczonych przez Kancelarię MARCIN KUBICZEK dotyczy właśnie niewypłacalności oraz związanej z nią odpowiedzialności menedżerów, a dotychczasowa praktyka uzasadnia twierdzenie, że wzrasta świadomość w zakresie odpowiedzialności menedżerów, zarówno po stronie wymiaru sprawiedliwości i wierzycieli (prywatnych i publicznych), jak i samych menedżerów. Aktywny udział w takich postępowaniach często wymaga jednak wiadomości specjalnych i wsparcia ekspertów, w związku z czym pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Czytaj notkę w PDF: