W toku postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym, Sąd ten dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz analizy finansowej podmiotów gospodarczych na okoliczność wysokości roszczenia przysługującego byłemu wspólnikowi w stosunku do pozwanej spółki jawnej i jej wspólników, w związku z jego wystąpieniem ze spółki, obliczonego zgodnie z wymogami, jakie stawia art. 65 KSH oraz na okoliczność ustalenia realnej [zbywczej] wartości przedsiębiorstwa przedmiotowej spółki jawnej według stanu na dzień 31.10.2008 r. oraz na dzień 31.12.2008 r., pozostawiając biegłemu wybór metody wyceny.

W treści sporządzonej opinii głównej zaznaczono, iż opinia jest dokumentem wstępnym, wydanym na podstawie posiadanych dokumentów. Wydając opinię biegły sądowy wycenił wartość udziału kapitałowego w spółce, posługując się metodą skorygowanych aktywów netto. Podstawą wyboru wymienionej metody wyceny przedsiębiorstwa była dyspozycja przepisu art. 65 KSH, który eliminuje metody wyceny należące do grupy innych metod wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia bilansu zbywczego (o którym w art. 65 § 1 KSH) oraz wartości udziału kapitałowego przysługującego wspólnikom spółek jawnych. W toku czynności badawczych biegły zidentyfikował kategorie aktywów i pasywów nagromadzonych w badanej spółce w okresie istotnym dla realiów sprawy i oszacował ich wartości. Warto zaznaczyć, iż biegły sądowy ustalił również wartość pobranych i rozliczonych oraz nierozliczonych zaliczek w kontekście propozycji uczestnictwa wspólników w zyskach, gdyż ma to wpływ na wycenę udziału kapitałowego. Biegły sądowy podkreślił też w treści opinii, że dodatni bilans zbywczy nie musi przesądzać o dodatniej wartości udziału kapitałowego.

Z kolei, w dniu 03.02.2017 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził obszerną uzupełniającą opinię sądową, wydaną w kontekście opinii głównej z dnia 23.05.2014 r. w związku z zarzutami stron postępowania do treści opinii głównej i w związku z uzupełnieniem materiału dowodowego. Między innymi, obszernie ustosunkował się do zarzutów związanych z ewentualnym wyborem niewłaściwej metody wyceny, wykazując, iż metoda skorygowanych aktywów netto w pełni koresponduje z zaleceniem normatywnym wyrażonych w art. 65 § 1 KSH. Nadto, biegły sądowy podsumowując ustalenia zawarte w odpowiedzi na zarzuty pełnomocników stron oraz uwzględniając materiał dowodowy, jaki został uzupełniony po dacie wydania opinii wstępnej, zweryfikował wycenę zasobów ludzkich oraz uwzględnił wartość nieruchomości wynikającą z przedłożonej do akt sprawy wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Z kolei powyższe zdeterminowało ponowne sporządzenie bilansu zbywczego, o którym w art. 65 § 1 KSH, wycenę udziału kapitałowego wspólnika wsytępującego ze spółki jawnej oraz korzyści udziałowych.

Czytaj notkę w PDF: