W dniu 13.01.2017 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek sporządził obszerną uzupełniającą opinię sądową w sprawie karnej toczącej się ponownie przed Sądem karnym, tj. Sądem Rejonowym wskutek uchylenia orzeczenia Sądu I instancji przez Sąd Okręgowy. Sąd I instancji uniewinnił oskarżoną, przy czym sprawa dotyczyła przestępstwa spenalizowanego w art. 284 Kodeksu Karnego, tj. przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego.

W treści przedmiotowej opinii uzupełniającej biegły sądowy ustosunkował się zarówno do licznych zarzutów względem opinii głównej wniesionych przez pokrzywdzoną spółkę z o.o., a także do szeregu pytań zadanych przez oskarżoną oraz oskarżyciela publicznego. Ze względu na zawiły charakter sprawy karnej, biegły sądowy ponownie musiał zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz dodatkowo umotywować swoje ustalenia zawarte w opinii głównej. Poruszone zagadnienia ogniskowały się na kwestiach związanych z dopuszczalnymi w ramach prawa, a także uzasadnionymi ekonomicznie zachowaniami faktycznymi w obszarze rachunkowo-księgowym, a także zarządczym, w tym- prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania przelewów, wpłat i wypłat. Biegły sądowy ustosunkował się do problematyki dopuszczalności przelewania środków pieniężnych należących do spółki kapitałowej bez tytułu prawnego na rachunek bankowy osoby trzeciej, uwzględniając realia zawisłej sprawy i przyjęty w spółce obieg dokumentów.

W treści opinii uzupełniającej biegły sądowy podtrzymał ustalenia zawarte w wydanej opinii głównej. Jedyny zakres, w jakim biegły sądowy dokonał modyfikacji ustaleń zawartych w pisemnej opinii głównej, został wskazany precyzyjnie we wnioskach opinii uzupełniającej, co pozostało jednak bez znaczenia dla wniosków końcowych i konkluzji generalnych zaprezentowanych w treści opinii głównej.

Czytaj notkę w PDF: