W dniu 14.03.2017 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie uzupełniającą opinię sądową, mającą na celu ustosunkowanie się do zarzutów pozwanego członka zarządu spółki z o.o. względem treści i konkluzji opinii głównej sporządzonej przez biegłego sądowego w sprawie o zapłatę.

Pozwany formułując swoje zarzuty wskazał przede wszystkim, iż biegły sądowy sporządzając opinię główną oparł się wyłącznie na dokumentacji zalegającej w aktach sprawy, podczas gdy istnieją inne dokumenty, które mogłyby wpłynąć na wartość aktywów dłużnej spółki, uwzględnianą w rachunku testowym, o którym w art. 11 ust. 2 PU (majątkowa przesłanka niewypłacalności). Podkreślił ponadto, iż wysnucie przez biegłego sądowego wniosku o materializacji płynnościowej przesłanki z art. 11 ust. 1 PU jest przedwczesne, bowiem biegły sądowy nie był w stanie na podstawie materiału dowodowego wskazać, w których miesiącach spółka realizowała spłaty na rzecz swoich wierzycieli oraz jakie kwoty były egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym przez wierzycieli spółki.

W treści uzupełniającej opinii sądowej biegły sądowy Marcin Kubiczek podtrzymał swoje stanowisko w sprawie, nie znajdując podstaw do rewizji ustaleń wskazanych w treści opinii głównej. W szczególności biegły sądowy ustosunkował się do kwestii zakresu zebranego w sprawie materiału dowodowego, zaznaczając, iż nie jest rolą biegłego sądowego kompletowanie materiału dowodowego w sprawie, a kontradyktoryjny charakter procesu wskazuje na konieczność aktywnego zaangażowania w tym zakresie stron postępowania. Skoro pozwany nie przedstawił jak dotąd do akt sprawy dokumentacji, na którą się powołuje, to nie sposób czynić z tego faktu argumentu mającego na celu obalenie prawdziwości ustaleń biegłego sądowego. Nadto, w toku prac wykonanych nad opinią uzupełniającą biegły sądowy zgromadził w sprawie dodatkową dokumentację, a uzyskane od Komornika Sądowego informacje pozwoliły na ustalenie kolejnych sygnatur postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnej spółce z o.o. oraz przebieg tych postępowań. Wykaz postępowań egzekucyjnych wraz z wartościami egzekwowanych kwot biegły sądowy przedstawił w załączniku do przedmiotowej opinii uzupełniającej. Analiza akt egzekucyjnych jedynie potwierdziła, iż eskalacja żądań wierzycieli – w kontekście kwot dochodzonych w postępowaniach egzekucyjnych – badanej spółki rozumiana jako radykalne działanie windykacyjne, a polegające na żądaniu wydania przez Sądy powszechne tytułów wykonawczych lub wydaniu przez organ egzekucji administracyjnej takiego tytułu, a następnie skierowania do egzekucji wystąpiła w 2013 r. Z uzyskanych informacji wynikało, iż wobec dłużnej spółki w badanym okresie 2011-2014 prowadzono ponad 50 postępowań egzekucyjnych. Oznacza to, iż wierzyciele dłużnej sp. z o.o. podjęli przeciwko spółce radykalne działania egzekucyjne. W ocenie biegłego sądowego, nie należy również pomijać faktu, iż wierzyciele dłużnej spółki zapewne przed wytoczeniem powództwa wzywali w tzw. „wezwaniu przedsądowym” do dobrowolnego uregulowania długu- zatem intensyfikacja działań egzekucyjnych, która miała miejsce względem badanej spółki w 2013 r. jest konsekwencją wielomiesięcznych postępowań o zapłatę, co uprawnia do twierdzenia, że spółka z końcem 2012 r. nie była zdolna do dobrowolnego regulowania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych.

W konkluzji warto zaznaczyć, iż główna opinia sądowa, sporządzona na okoliczność ustalenia czasookresu materializacji w dłużnej spółce z o.o. stanu niewypłacalności, nie została skutecznie zakwestionowana ani w obszarze przyjętej metodyki badawczej, ani też w zakresie wywiedzionych przez biegłego sądowego Marcina Kubiczka konkluzji.

Czytaj notkę w PDF: