Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Vertigo sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie [KRS: 0000718853, NIP: 1990107133, REGON: 160401858]Postanowieniem z dnia 06.02.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 271/18, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość dłużnika Vertigo sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie [KRS: 0000718853, NIP: 1990107133, REGON: 160401858]. Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej, a syndyka w osobie spółki KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ sp. z o.o. Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: V GUp 29/20. Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości Vertigo sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gogolinie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 29/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/9 – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą za numerem OP1S/00066026/6 oraz
 2. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1.; o następujących cechach:
  1. budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób sala balowo-bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego;
  2. powierzchnia zabudowy 1.850 m2, kubatura 8.010 m3;
  3. rok oddania do użytkowania: 2014;
  4. budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

za cenę nie niższą niż: 5 462 625,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 26.10.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 1. cena wywoławcza to 75% kwoty wynikającej z opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 04 maja 2020 r. przez Jarosława Jaromina;
 2. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 19.02.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Vertigo sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 29/20– NIE OTWIERAĆ”;
 3. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 540 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 50 1090 1186 0000 0001 4433 0383 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 4. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 16.15;
 5. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 20 000,00 PLN, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 6. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 7. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 8. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia (kliknij, aby ściągnąć) regulamin przetargu wraz z towarzyszącymi mu załącznikami [1, 2, 3, 4, 5], a także opis i oszacowanie przedmiotu przetargu.

Z dokumentacją fotograficzną przedmiotu oferty zapoznać można się w tym miejscu: [1], [2], [3], [4], [5].

Syndyk masy upadłości Vertigo sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gogolinie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 29/20 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/9 – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą za numerem OP1S/00066026/6 oraz
 2. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1.; o następujących cechach:
  1. budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób sala balowo-bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego;
  2. powierzchnia zabudowy 1.850 m2, kubatura 8.010 m3;
  3. rok oddania do użytkowania: 2014;
  4. budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

za cenę nie niższą niż: 7 283 500,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 04.08.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 1. ceny wywoławcze ww. nieruchomości kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko [uprawnienia państwowe 5566] w dniu 01.04.2020 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 2. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o.
  w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 23.10.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Vertigo sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 29/20– NIE OTWIERAĆ”;
 3. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 720 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 50 1090 1186 0000 0001 4433 0383 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż
  w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 4. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 23.10.2020 r. o godzinie 16.15;
 5. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 20 000,00 PLN, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 6. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 7. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wyboru oferenta;
 8. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia (kliknij, aby ściągnąć) regulamin przetargu wraz z towarzyszącymi mu załącznikami [1, 2, 3, 4, 5], a także opis i oszacowanie przedmiotu przetargu.

Z dokumentacją fotograficzną przedmiotu oferty zapoznać można się w tym miejscu: [1], [2], [3], [4], [5].

Syndyk masy upadłości Vertigo sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 29/20

zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości lub objęcia w dzierżawę:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/28 oraz 656/29 – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą za numerem OP1S/00066026/6

 oraz

 1. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1; o następujących cechach:
 • budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób, sali balowo- bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego;
 • powierzchnia zabudowy 1.850 m2, kubatura 8.010 m3;
 • rok oddania do użytkowania: 2014;
 • budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

Charakterystyka zaproszenia:

 1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 19 czerwca 2020 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przeznaczonym do sprzedaży lub dzierżawy składnikiem masy upadłości i wypracowania warunków, na jakich byłby skłonny nabyć lub objąć w dzierżawę składnik masy upadłości;
 2. inwestor zainteresowany nabyciem lub dzierżawą składnika masy upadłości powinien do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 34, V. p. złożyć
  w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem lub dzierżawą składników masy upadłości podając co najmniej:
 • w przypadku zainteresowania nabyciem: proponowaną cenę netto nabycia;
 • w przypadku zainteresowania dzierżawą: proponowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto oraz proponowany czas trwania dzierżawy;

Inwestor w obu przypadkach powinien również podać źródło pochodzenia środków, którymi ma zamiar pokryć cenę sprzedaży lub czynsz dzierżawny.

Wszelkie informacje na temat składnika masy upadłości objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Z dokumentacją fotograficzną przedmiotu oferty zapoznać można się w tym miejscu: [1], [2], [3], [4], [5].

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.