Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.01.2018 r. dor. restr. Marcin Kubiczek poprowadził sesje warsztatowe z zakresu niewypłacalności i upadłości, organizowany w ramach studiów podyplomowych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Wśród słuchaczy znajdowali się m.in. prokuratorzy szczebla rejonowego, okręgowego oraz regionalnego, co tym bardziej zasługuje na uwagę, iż zagadnienie niewypłacalności powinno znajdować się w kręgu zainteresowań organów ścigania. Podczas przedmiotowych warsztatów poruszone zostało m.in. zagadnienie wpływu popełnienia przez konsumenta czynu zabronionego z art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo) oraz 297 Kodeksu karnego (oszustwo finansowe) na ewentualną materializację przesłanek negatywnych upadłości konsumenckiej. Warto dodać, że w praktyce niekiedy zdarza się tak, że o oddłużenie w ramach instytucji upadłości konsumenckiej wnosi osoba, której czyny w przedpolu lub już w stanie niewypłacalności noszą oczywiste znamiona art. 286 KK lub art. 297 KK. Warto przypomnieć, iż w myśl art. 286 § 1 KK:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.

Z kolei w myśl art. 297 § 1 KK:

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W kontekście przeprowadzonych przez dor. restr. Marcina Kubiczka warsztatów trzeba mieć również na uwadze, że niektóre przestępstwa gospodarcze mogą zostać popełnione wyłącznie w sytuacji grożącej sprawcy niewypłacalności lub upadłości (por. art. 300 oraz 302 KK). Mimo że w zdecydowanej większości spraw nieodzowna będzie opinia biegłego sądowego, na okoliczność ustalenia rzeczywistej materializacji przesłanek niewypłacalności w danej sprawie, to jednak znajomość metodyki badania niewypłacalności i zasad oceny przesłanej niewypłacalności powinno się uznawać za niezbędny element warsztatu kompetencyjnego. Obszar ten przez wiele lat pozostawał niedoceniony, stąd też szkolenia i studia w tym zakresie należy uznać za cenną inicjatywę, wpływającą ostatecznie również na jakość i przebieg toczących się postępowań karnych.

Czytaj notkę w PDF: