Uprzejmie informujemy, że Sąd upadłościowy ogłosił upadłość konsumencką wobec byłego przedsiębiorcy z branży okołomedycznej, który z racji fiaska prowadzonej działalności gospodarczej popadł w problemy finansowe, zmagając się z szeregiem postępowań egzekucyjnych. Dłużnika reprezentował wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół, a w projekt zaangażowany był również prawnik Kancelarii Zdzisław Bonalski.
Przedmiotowa sprawa zasługuje na uwagę m.in. dlatego, że dotyczy przedsiębiorcy, który usiłował skorzystać wcześniej z dobrodziejstw prawa restrukturyzacyjnego i uchronić swój biznes przed ostateczną dezintegracją. Sąd restrukturyzacyjny, dostrzegając potencjał dłużnika, otworzył wobec niego przyspieszone postępowanie układowe, a nadzorca sądowy wydał pozytywną opinię o możliwości wykonania układu. Dłużnik zdawał sobie sprawę z faktu, że postępowanie restrukturyzacyjne jest de facto jedyną realną możliwością istotnego zaspokojenia wierzycieli, a prowadzona działalność operacyjna rzeczywiście mogła umożliwić realizację układu i częściową spłatę wierzycieli. Niestety kluczowy wierzyciel o charakterze publiczno-prawnym zagłosował przeciw układowi, co zamknęło dłużnikowi przestrzeń restrukturyzacji i zmusiło do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten, z racji braku majątku umożliwiającego pokrycie kosztów postępowania, został przez Sąd upadłościowy oddalony. Warto dodać, że jest to sytuacja typowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych, w których nie ma przecież obowiązku zachowywania nadwyżki majątku nad zobowiązaniami, a potencjał realizacji zobowiązań kryje się w pracy przedsiębiorcy. W działalności usługowej często zdarza się tak, że majątek ten jest albo niewielki, albo w ogóle go nie ma. Z racji oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, koniecznym stało się wyrejestrowanie działalności gospodarczej z CEIDG i złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Dzięki stałej współpracy z Kancelarią dłużnik nie popełnił błędów, które uniemożliwiłyby ogłoszenie upadłości konsumenckiej, takich jak np. niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nieefektywne próby „ratowania” prowadzonej działalności poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań już w stanie niewypłacalności. Dzięki temu możliwym stało się ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej, co daje perspektywę zupełnego oddłużenia dłużnika w perspektywie najbliższych lat.

Warto ponownie podkreślić, że dłużnik na wszystkich etapach restrukturyzacji swoich zobowiązań, począwszy od złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, działał z intencją możliwie najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli, wierząc, że dzięki wytężonej pracy zdoła wykonać zaproponowany układ. Niestety kluczowy wierzyciel (publicznoprawny) wbrew wszelkim przesłankom ekonomicznym i testowi prywatnego wierzyciela, zagłosował w postępowaniu restrukturyzacyjnym przeciw układowi.

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ogłoszenie upadłości, zarówno od strony reprezentacji dłużników i wierzycieli, jak i ze względu na wielokrotne pełnienie funkcji organów takiego postępowania. Zainteresowanych przedsiębiorców i konsumentów zapraszamy do kontaktu.

Czytaj w PDF: