W III.2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie wycenę pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wycena powstała na zamówienie syndyka masy upadłości spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej, a więc na potrzeby zbycia wierzytelności przysługujących spółce w myśl art. 331 ust. 2 prawa upadłościowego [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.]. W myśl przywołanej normy prawnej, jeżeli ściągnięcie wierzytelności napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelności nastąpi przez ich zbycie. W związku z faktem, iż w niniejszej sprawie ściągnięcie przedmiotowych wierzytelności napotkało na trwałe przeszkody, koniecznym stało się opracowanie ich wyceny, mającej na celu dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości zbywczej przedmiotu wyceny, tj. wierzytelności.

Biegły przedstawił w treści wyceny metodykę ustalania wartości zbywczej wierzytelności, wskazując m.in., że koniecznym jest uwzględnienie takich elementów jak stopień przeterminowania wierzytelności, wartość nominalna wierzytelności, etap i skuteczność dotychczasowych działań windykacyjnych, sposób udokumentowania wierzytelności, prawno-faktyczny status dłużnika oraz stopień sporności wierzytelności. Zastosowanie powyższych kryteriów pozwoliło na podział wierzytelności na trudno ściągalne (w trzech odrębnych kategoriach) oraz wierzytelności nieściągalne.

W treści załącznika do wyceny, wyceniający zaprezentował szczegółowe zestawienie wycenianych wierzytelności upadłego, zawierające opis elementów konstytuujących ich zbywczą wartość, takich jak np. kwota, dokładny stopień przeterminowania (liczba dni po terminie spłaty), sposób udokumentowania wierzytelności oraz opis podjętych dotychczas działań windykacyjnych.

W ocenie wyceniającego, wierzytelności podlegające wycenie cechują się w przedmiotowej sprawie niskim prawdopodobieństwem ściągnięcia, a to z uwagi na to, że w znacznej części są wysoce przeterminowane, przedawnione, po bezskutecznej egzekucji, zaś w wielu przypadkach dłużnicy znajdują się w upadłości likwidacyjnej bądź ulegli już likwidacji. W przypadku wielu wierzytelności brak jest z kolei dokumentów, które potwierdzałyby ich istnienie, tj. istnieją wyłącznie jako zapis w księgach rachunkowych upadłego.

Należy spodziewać się, że sporządzona wycena dostarczy organom postępowania upadłościowego wymiernej wiedzy w zakresie wartości zbywczej przedmiotowych wierzytelności, a to w celu zbycia ich w toku postępowania upadłościowego w myśl art. 331 ust. 2 prawa upadłościowego [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.].

Czytaj notkę w PDF: