W VIII 2016 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie wycenę pakietu wierzytelności dla potrzeb postępowania upadłościowego.

Wycena powstała na zamówienie syndyka masy upadłości spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w kontekście zbycia wierzytelności przysługujących spółce w myśl art. 331 ust. 2 prawa upadłościowego [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.], a to wobec faktu, że ściągnięcie przedmiotowych wierzytelności napotkało na trwałe przeszkody. Przypomnieć warto, iż w myśl art. 331 ust. 2 PU [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.], „jeżeli ściągnięcie wierzytelności napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelności nastąpi przez ich zbycie”.

W przedmiotowym opracowaniu, ekspert – na potrzeby wyceny wierzytelności – przyjął definicję wartości zbywczej należności przysługujących upadłemu, powstałych na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, wg stanu na dzień wyceny. Z kolei wartość zbywczą wierzytelności ustalono z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: stopnia przeterminowania wierzytelności, wartości nominalnej wierzytelności, etapu i skuteczności dotychczasowych działań windykacyjnych, sposobu udokumentowania wierzytelności, statusu dłużnika (dla dłużników, którzy ulegli likwidacji lub znajdują się w upadłości likwidacyjnej stosuje się dodatkowe dyskonto) oraz stopnia sporności wierzytelności.

W oparciu o założenia generalne, jak i specyfikę wycenianych wierzytelności, ekspert ocenił, że wyceniane wierzytelności zaklasyfikować należy jako wierzytelności zasadniczo nieściągalne, wskazując, iż wniosek ten wzmacnia dodatkowo efekt ryzyka ponoszenia kosztów na ich windykację bez istotnego prawdopodobieństwa materializacji ich zwrotu. Z tej też przyczyny w treści wyceny zastosowano właściwe dyskonto, przy czym ustalenia ekspert wzmocnił dodatkowo przytoczeniem stanowiska Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w sprawie (który poczynił istotne dla wyceny ustalenia) oraz orzekającego Sądu upadłościowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Na marginesie warto dodać, iż wyceniane wierzytelności powstały wskutek działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę na rzecz podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę poza granicami RP. Istotną, a nieuwzględnioną wcześniej okolicznością dla wartości zbywczej wierzytelności przysługujących upadłemu od dłużników okazała się być niestabilność społeczna, polityczna oraz gospodarcza w kraju siedziby rejestrowej dłużników, związana z prowadzonymi na jego terenie działaniami wojennymi. Istniejące ryzyko eskalacji działań wojennych, czy przeniesienia teatru działań wojennych na kolejne obszary kraju, jak i inne -trudne do przewidzenia- ryzyka, dodatkowo wzmocniły wyrażone w treści wyceny stanowisko eksperta w zakresie nieściągalności przedmiotowych wierzytelności.

Czytaj notkę w PDF: