W IV 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię sądową z zakresu wyceny przedsiębiorstwa spółki jawnej, a także udziału kapitałowego przysługującego uczestnikowi w przywołanej spółce jawnej.

Sąd powołał biegłego sądowego na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa spółki jawnej wg stanu na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy uczestnikami sporu sądowego i według cen obowiązujących na dzień sporządzenia wyceny. Nadto, Sąd wezwał biegłego sądowego do ustalenia wartości praw spółkowych w przedsiębiorstwie spółki jawnej przypadających na uczestnika na dzień poprzedzający wniesienie do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego uczestników, jako aportu do spółki oraz na każdy z dni poprzedzających dzień wniesienia wkładów pieniężnych pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Nadto biegły sądowy wezwany został do poczynienia wielu innych ustaleń, związanych między innymi z antycypacją zysku spółki w określonym przez Sąd okresie [przy roboczym założeniu, że wspólnicy dokonywaliby podziału i wypłaty całości zysku], a także z wartością rynkową praw spółkowych i ich stosunku do wartości nominalnej wkładów, tj. nieruchomości i środków pieniężnych wniesionych przez uczestnika do spółki. W związku z powyższym, biegły zobowiązany został również do ustalenia proporcji (stosunku) wzrostu wartości rynkowej praw spółkowych wynikającą z przeznaczania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów spółkowych do dnia dokonania rozdzielności majątkowej a hipotetyczną wartością rynkową praw spółkowych przy założeniu, iż zysk byłby wypłacony dla wspólników.

Mając na względzie omówione zalecenia Sądu, w toku czynności badawczych przeanalizowano dokumentację zalegającą w aktach sprawy głównej oraz aktach rejestrowych badanej spółki jawnej, a także przeprowadzono wywiad ze wspólnikami spółki jawnej, dokonując oceny jej ekonomiczno-finansowej sytuacji. Biegły sądowy zogniskował swoje czynności na tych obszarach, które pozwalały dokonać wymiernej kwantyfikacji wartości, o które zapytywał Sąd w treści tezy dowodowej.

Wyceniając wartość udziału kapitałowego w przedmiotowej spółce jawnej, biegły sądowy zastosował do analizowanego przypadku [celem sporządzenia tzw. bilansu zbywczego] metodę z rodziny metod majątkowych- metodę skorygowanych aktywów netto, która polega na wyliczeniu księgowej wartości przedsiębiorstwa- rozumianej jako wartość aktywów netto. Dzięki umiejscowieniu swoich rozważań w ramach obowiązującego stanu prawnego, a także z pomocą przykładów hipotetycznych, w treści opinii przedstawiono również wyniki wyceny udziału kapitałowego uczestnika postępowania w spółce jawnej, szeroko motywując przyjętą metodykę oraz zasady kwantyfikacji przedmiotowej wartości.

W konkluzjach opinii biegły sądowy ustosunkował się w sposób wszechstronny do zagadnień wskazanych przez Sąd, wskazując konkretne wartości liczbowe oraz przedstawiając wyniki finansowe korespondujące ze swoimi ustaleniami.

Choć zakres tezy dowodowej wskazanej przez Sąd uznać należy za szeroki, to wydaje się, że ustalenia zawarte w przedmiotowej opinii pozwoliły na symetryczne uchwycenie najistotniejszych dla meritum sprawy wartości ekonomiczno-finansowych.

Czytaj notkę w PDF: